Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Nadrzędnym celem kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie w szkolnictwie specjalnym jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zapewnia ono maksymalny ich rozwój oraz wdraża
do integracji i aktywizacji społecznej przygotowując również do pełnienia różnych funkcji w życiu. Wyrównywanie szans edukacyjnych odbywa się na wszystkich etapach nauki i obejmuje szeroki zakres zajęć specjalistycznych oraz kół zainteresowań.

Dzieci przedszkolne od najmłodszych lat objęte są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną poprzez zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oferujące: terapię psychologiczną, integrację sensoryczną, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową, gimnastykę korekcyjną, EEG Biofeedback, oraz inne
w zależności od potrzeb. Rozpoczęty proces wszechstronnej rewalidacji kontynuowany jest w kolejnych etapach edukacji uczniów, począwszy od przedszkola poprzez szkołę podstawową do szkoły branżowej czy też szkoły przysposabiającej do pracy.

Oferta zajęć edukacyjnych poddawana jest systematycznej ocenie specjalistów i nauczycieli. W ramach potrzeb rozszerzana jest o zajęcia dodatkowe.

  • Wyszukiwanie i promowanie talentów artystycznych wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Samorealizację i udział w różnorodnych formach artystycznych (muzycznych, tanecznych, teatralnych, recytatorskich, plastycznych) sportowych, przyrodniczych, harcerstwie oraz organizacjach uczniowskich takich jak samorząd szkolny
  • Poprawienie poczucia własnej wartości dzięki prezentacji swoich umiejętności i ich wytworów na wystawach, festiwalach, konkursach przeglądach, przed różnorodną publicznością
  • Możliwość spędzania czasu wolnego w sposób kreatywny i atrakcyjny
  • Zapobieganie izolacji społecznej osób o obniżonej sprawności intelektualnej
  • Nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń oraz zwiększenie samodzielności podczas wyjazdów poza miejsce zamieszkania (wycieczki, zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne)
  • Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie
  • Zaspakajanie potrzeby aktywizacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych
    i będącej w trudnej sytuacji materialnej (działalność Stowarzyszenia ARS VIVENDI - udział w projektach)

Niezbędnym czynnikiem umożliwiającym rozwój osób z niepełnosprawnościami jest zapewnienie im odpowiedniej bazy dydaktycznej w postaci klasopracowni, gabinetów i sal wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, oprogramowania multimedialne, tablice interaktywne (m. in.: sale integracji sensorycznej, basen kulkowy, sale doświadczania świata, gabinet logopedyczny, pedagogiczny, psychologiczny, EEG Biofeedback, pracownia informatyczna, przyrodniczo-geograficzna, fizyczno-chemiczna, biologiczna, polonistyczna, matematyczna, historyczna, języka angielskiego, muzyczna gastronomiczna, ogrodnicza, hotelarska, stolarska, zajęć technicznych). Dostęp do różnych form terapii zakładających troskę o rozwój ruchowy i emocjonalny uczniów, pozwala nabyć szereg nowych umiejętności społecznych, zwiększyć poziom edukacji i uwrażliwić na sztukę.

Dzięki przestrzeganej zasadzie akceptacji, zrozumienia potrzeb, prowadzenia dialogu bez uprzedzeń, dzieci
i młodzież niepełnosprawna otrzymują wsparcie dla samodzielnej organizacji swojego wolnego czasu. Zajęcia ukierunkowane są na indywidualne podejście
i dobór metod pracy, co gwarantuje optymalną stymulację psychofizyczną uczniów. Każde z zajęć zaproponowanych uczniom naszej szkoły skutkuje wzrostem samooceny
i motywacji uczestników do komunikacji z otoczeniem, co z kolei prowadzi do lepszego funkcjonowania
w sytuacjach stresowych i radzenia sobie z emocjami. Przyczynia się również do podniesienia standardu życia osób niepełnosprawnych w aspekcie edukacji, rekreacji, kultury  i opieki prawnej.

Wybór szkoły jest bardzo ważną decyzją. Szkoła jest miejscem, które nie tylko ma wyposażyć uczniów w wiedzę, lecz również ukształtować relacje społeczne poprzez obcowanie z rówieśnikami, a także przygotować do życia.

Skomplikowana sytuacja egzystencjalna osób z niepełnosprawnościami oprócz konsekwencji finansowych
i emocjonalnych, dodatkowo grozi wykluczeniem społecznym. Takich uczniów zarówno młodszych jak i starszych należy wdrażać do samodzielności stopniowo, by nie zaburzyć pozytywnego nastawienia do świata
i nie zabić wiary w swoje możliwości. Bardzo ważna jest życzliwość i wrażliwość otaczających ich ludzi. Istotne jest mądre towarzyszenie dziecku i rodzicom. Organizowanie przez szkołę spotkań, konsultacji oraz szkoleń dla rodziców.

Wsparcie doświadczonych terapeutów i pedagogów specjalnych powoduje, że dziecko wzrasta w swojej niezależności, wchodzi w relacje z innymi, a przy tym uczy innych o sobie i swej niepełnosprawności. Rodzic natomiast ma zapewnione wsparcie i stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Wykwalifikowani specjaliści
z wieloletnim doświadczeniem oraz terapeuci behawioralni działają emocjonalnie, intuicyjnie, stanowią zdrowy potencjał, mają autorytet. Zawieszają poprzeczkę, dzięki której dziecko rozwija się społecznie. Do naszej szkoły trafiają uczniowie, którzy uczęszczali do szkół ogólnodostępnych. Często ich rodzice i oni wspominają je jako pasmo niepowodzeń i przykrych doświadczeń. Nauczyciele i pedagodzy szkół też miewają problemy
z niepełnosprawnością w klasie. Nie zawsze wiedzą, jak odnaleźć się w tej sytuacji.

Warto wybrać naszą szkołę – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie zapewniającą edukację, wychowanie, rewalidację i rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli
i terapeutów.


Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół  im. UNICEF w Rzeszowie?

1. Poziom nauczania jest dostosowany do rzeczywistych, indywidualnych możliwości każdego ucznia / IPET /.

2. Nauka w naszej szkole pozwala zdobyć zawód i przygotować się do bycia użytecznym dla społeczeństwa
w dorosłym życiu.

3. Szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć rewalidacyjnych /np. logopedia, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, Biofeedback, Tomatis, socjoterapia, dogoterapia, zajęcia z tyflopedagogiem czy surdopedagogiem/, dzięki którym każde dziecko może być usprawniane stosownie do swych potrzeb i możliwości.

4. W szkole działa wiele kół zainteresowań oraz zespołów i grup artystycznych /np. Teatr "Nadzieja", Zespół taneczny "Iskierki", Koło tańca towarzyskiego "Razem", Zespół rytmiczno - taneczny "Rytm", Zespół "Świetliki", Koło "Promyk", Szkolny Klub Sportowy, Koło religijne "Oaza", kółka przedmiotowe: literackie, matematyczne, plastyczne, historyczne, informatyczne oraz koło recytatorskie czy zespół wokalny/. Dzięki pracy w tych kołach uczniowie mogą rozwijać swe talenty oraz doświadczać sukcesów tak ważnych dla dobrego myślenia o sobie i prawidłowego rozwoju osobowości.

5. Rodzice mogą liczyć na wsparcie zarówno wychowawcze /pedagog i psychologowie szkolni oraz zaangażowani wychowawcy/, jak też materialne / bezpłatne podręczniki, bezpłatny dojazd do szkoły, pomoc w refundacji posiłków, itp./.

6. Uczniowie w naszej szkole mają okazję do nawiązania przyjaźni z rówieśnikami. W klasie mogą spotkać nie tylko uczniów lepszych od siebie /jak to bywa w szkołach masowych/, ale też równych sobie /podobnych/ oraz słabszych od siebie. Poprzez porównywanie siebie na takim tle łatwo mogą zauważyć, że nareszcie nie są najsłabsi, że wiele potrafią i mogą uwierzyć w siebie.

Szkoła specjalna nie tylko usprawnia i wspiera rozwój intelektualny ucznia, ale też jest środowiskiem sprzyjającym jego prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu. Każde dziecko chce być dobre - w naszej szkole ma okazję by zacząć tak o sobie myśleć.