Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem

Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest ostatnim etapem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Szkoła przedłuża obecność uczniów w systemie edukacyjnym nawet do 24 roku życia, co przyczynia się do poprawienia jakości życia młodzieży z niepełnosprawnościami.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych oraz do samodzielnego
i aktywnego, dorosłego życia i pracy w warunkach chronionych. Ponadto celem edukacji uczniów jest rozwijanie ich autonomii, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych,
a w szczególności wyposażenie (stosowanie do indywidualnych możliwości), w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą uczniom na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Nauczanie opiera się na kompleksowej organizacji nauczania i wychowania, koncentrującej się na sytuacyjnym
i zadaniowym wspieraniu uczniów do podejmowania aktywności zawodowej. Podstawa programowa obejmuje kształcenie ogólne w ramach, którego uczniowie utrwalają i poszerzają zakres dotychczas zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz przysposobienie do pracy, czyli nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy.

Realizacja powyższych celów odbywa się w oparciu o następujące formy zajęć:

Zajęcia edukacyjne:

 • zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • zajęcia rozwijające kreatywność,
 • wychowanie fizyczne,
 • przysposobienie do pracy.

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie podnoszą swoje umiejętności zawodowe
i uczą się prac w następujących dziedzinach:

 • gospodarstwo domowe –  uczniowie wykonują prace oparte na prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  tj. sprzątanie, prasowanie, przygotowywanie i wydawanie posiłków. Uczniowie uczą się wielu czynności potrzebnych przy przygotowaniu posiłków. Poznają urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi oraz wartości odżywcze warzyw i owoców w tym zasady zdrowego odżywiania. Po zakończonej pracy wykonują czynności porządkowe związane z myciem i wyparzaniem naczyń, sprzątaniem pracowni,
 • rękodzielnictwo i sztuka użytkowa – uczniowie wytwarzają drobne przedmioty dekoracyjne i pamiątkarskie
  z zastosowaniem różnych technik i materiałów, w tym
  z wykorzystaniem drewna i stolarstwa. Prace uczniów eksponowane są w szkole i poza nią na konkursach, uroczystościach, imprezach okolicznościowych,
 • ogrodnictwo – uczniowie uczą się pielęgnacji i hodowli roślin, dbają o ogród sensoryczny i prowadzą prace porządkowe wokół szkoły, tworzą różnorodne kompozycje kwiatowe i stroiki,
 • prace biurowe – uczniowie uczą się obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator , niszczarka dokumentów, telefon, komputer oraz wykonują usługi w tym zakresie,
 • szycie z elementami tkactwa – uczniowie poznają i doskonalą techniki szycia ręcznego i maszynowego oraz elementów tkactwa.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych i w Domu Pomocy Społecznej
w Rzeszowie zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów. Ponadto zapoznajemy uczniów z rynkiem pracy i przygotowujemy ich do poruszania się po tym rynku, do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego
i kulturalnego, pełnienia ról społecznych, do załatwiania  spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym porad prawnych. Uczniowie pod opieką nauczyciela odwiedzają miejsca użyteczności publicznej takie jak: poczta, apteka, sklepy, punkty usługowe i urzędy.

Zajęcia rewalidacyjne: Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określony w indywidulanym programie edukacyjno-terapeutycznym uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, radzenie sobie ze stresem.

Zajęcia rewalidacyjne indywidualne (zajęcia terapii pedagogicznej i psychologicznej, treningi umiejętności społecznych, gimnastyki korekcyjnej, terapii integracji sensorycznej, logopedii i neurologopedii)
ukierunkowane są na:

 • doskonalenie mowy i umiejętności komunikowania się w codziennym życiu, w tym załatwiania różnych spraw osobiście, telefonicznie, przez pocztę elektroniczną,
 • doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci
  i uwagi, korekcję wad postawy oraz kompensowanie odchyleń i braków rozwojowych,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo-przestrzennej,
 • rozwijanie myślenia i korygowanie niepożądanych zachowań,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu,
 • wspieranie umiejętności czytania, pisania, liczenia.

Zapewniamy:

 • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych możliwości każdego ucznia i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach dodatkowych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów (koła teatralne, taneczne, turystyczne, plastyczne, techniczne, komputerowe, sportowe),
 • możliwość korzystania z nowoczesnych pracowni komputerowych, centrów multimedialnych oraz bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni przedmiotowych,
 • wsparcie uczniów pomocą doradcy zawodowego, w tym prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych,
 • pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu decyzji związanych
  z preferencjami predyspozycji ucznia,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności
  i umiejętności do wykonywania tej pracy,
 • tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy
  i czynnościami pracy. Organizowanie wizyt studyjnych w zakładach pracy, oraz współorganizowanie praktyk wspomaganych na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli pełniących rolę trenerów pracy.
276055930_509431213899303_691588943143128722_n
przysposobienie (2)
przysposobienie (1)
przysposobienie (3)
Seba
276010101_5315612548469802_8299061448018039057_n
1 2 3 4 5 6