W skład Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie wchodzą:
Specjalne Przedszkole Publiczne Nr 30 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20 w Rzeszowie

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 2 w Rzeszowie

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Rzeszowie

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rzeszowie

 

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie to zespół szkół publicznych, których zadaniem jest edukacja, wychowanie i rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież od 3 do 24 roku życia, wymagającą specjalistycznej pomocy i indywidualnego wsparcia. Organizujemy zajęcia dydaktyczne, koła zainteresowań, atrakcyjne wycieczki krajowe oraz świadczymy pomoc w organizacji wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne.

Zapewniamy zajęcia rewalidacyjne i pomoc psychologiczno - pedagogiczną, w ramach której realizowane
są różnego rodzaju terapie m.in: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, terapia integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna, terapia ręki, terapia autyzmu, muzykoterapia, arteterapia i sensoplastyka, rehabilitacja ruchowa i zajęcia korekcyjne na pływalni. Prowadzimy treningi umiejętności społecznych, stymulację audio-psycho-lingwistyczną metodą A. Tomatisa, stymulację metodą EEG Biofeedback oraz zajęcia z tyflopedagogiem i surdopedagogiem. Stosujemy wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się.

Najmłodsze dzieci wdrażamy i przygotowujemy do podjęcia obowiązku szkolnego. W naszym Zespole organizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzieci objęte są wieloprofilową terapią prowadzoną przez doświadczonych specjalistów: psychologa, pedagogów ze specjalizacją oligofrenopedagogiki, terapii integracji sensorycznej, logopedów ze specjalizacją neurologopedii oraz terapeutów ruchowych stosujących metody usprawniania rozwoju ruchowego małego dziecka. Oferujemy również pomoc
i wsparcie rodzicom dzieci niepełnosprawnych, realizowaną indywidualnie, stosownie do potrzeb i problemów rodziny. Opieką obejmujemy dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, poczynając od niewielkich dysfunkcji, a kończąc na wielorakich głębokich zaburzeniach rozwojowych. W naszej szkole funkcjonuje także nieodpłatny punkt konsultacyjny, w którym prowadzimy wstępną diagnozę dzieci, udzielając wsparcia ich rodzicom. Uczniów starszych przygotowujemy do udanego startu w dorosłą przyszłość.

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, odpowiednimi warunkami pracy, dobrze wyposażonymi pracowniami oraz zapewnia systematyczną i rzetelną naukę. Dajemy dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami szansę osobistego rozwoju a także uczymy ich zrozumienia i akceptacji. Nauczyciele na bieżąco podnoszą własne kwalifikacje bogacąc swój warsztat pracy przez uczestnictwo w wysokiej rangi szkoleniach i warsztatach z doświadczonymi terapeutami z zakresu autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej oraz niepełnosprawności sprzężonych.

Szczególnego podejścia, odpowiednich warunków, metod oraz form pracy wymagają dzieci z autyzmem. Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom ich rodziców utworzyliśmy oddziały przedszkolne dla dzieci
z autyzmem. W naszych szkołach od kilku lat funkcjonują odziały dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej. Kilkuosobowe zespoły klasowe stwarzają możliwość indywidualizacji i dostosowania tempa pracy uczniów ze spektrum autyzmu do ich możliwości psychofizycznych. Dbamy również o kontakt uczniów 
z grupami rówieśniczymi, mający nieoceniony wpływ na kształtowanie relacji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania dzieci. Odpowiednio przygotowani do pracy z uczniami nauczyciele i terapeuci w procesie dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznym starają się zapewnić maksymalny poziom stałości i przewidywalności, komfort sensoryczny, wizualny kanał przekazu informacji, kontrolowany sposób mówienia, wsparcie
w samodzielnej pracy, wzmacnianie motywacji w procesie uczenia się i poczucia własnej wartości.

Istotna jest współpraca z rodzicami dziecka. Dobra wymiana informacji pomiędzy rodzicem i nauczycielem jest ważnym elementem w procesie terapii i edukacji dziecka z autyzmem. Wszyscy uczniowie mogą angażować się
w działalność wybranych przez siebie kół zainteresowań realizując własne pasje i doskonaląc umiejętności: sportowe, recytatorskie, teatralne, plastyczne, wokalne i taneczne.

Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia i bogacenie bazy dydaktyczno-terapeutycznejw kierunku osób ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Czerpiemy inspirację do tworzenia, wdrażania i korzystania z nowoczesnych metod pracy w procesie edukacyjno- rewalidacyjnym naszych uczniów w celu wydobycia ich z izolacji i wykorzystania tkwiącego w nich potencjału.

 

plakat 1d