Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
dla uczestników

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem

Uczęszczanie do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego odbywa się w ramach realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież:

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadające orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia. Pobyt wychowanka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 25. rok życia,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do ORW od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia. Pobyt wychowanka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24. rok życia.

Przyjęcie dziecka do placówki odbywa się na podstawie:

• Podania rodziców lub prawnych opiekunów ,
• Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych / indywidualnych lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dla uczestników posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Placówka organizuje indywidualne zajęcia odbywające się w domach wychowanków, a także zajęcia zespołowe realizowane w Publicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym „Tęcza”. Wychowankowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego spełniają obowiązek szkolny w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych funkcjonujących w naszej szkole.

Zapewniamy opiekę od 8.00 do 15.00.

Głównymi celami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych są:

• wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
• rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
• uzyskiwanie niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

Zajęcia realizuje się w oparciu o Indywidualny Program opracowany przez nauczycieli pracujących z dzieckiem przy współpracy z psychologiem. Uwzględnia on indywidualne możliwości i potrzeby dziecka oraz wskazania poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Wytyczone w programach cele realizowane są podczas zajęć, na których wychowankowie nabywają umiejętności z zakresu komunikacji z otoczeniem, samoobsługi, uspołecznienia, usprawniania ruchowego oraz wielozmysłowego poznawania otoczenia.

Obejmują one w szczególności:
• Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestników zajęć,
• Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom,
• Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
• Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
• Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
• Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
• Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
Wspieramy rozwój naszych wychowanków poprzez odpowiednio dobrane metody
i techniki pracy. Należą do nich:
• Stymulacja Polisensoryczna,
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
• Terapia wg M. i Ch. Knillów,
• Terapia Integracji Sensorycznej,
• Terapia Taktylna,
• Terapia Ręki,
• Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
• Alternatywne metody porozumiewania się,
• Behawioralne metody pracy,
• Metoda Felicie Affolter,
• Pedagogika zabawy,
• Zajęcia muzyczno - rytmiczne,
• Terapia zajęciowa,
• Trening umiejętności społecznych,
• Trening samoobsługi,
• Techniki relaksacyjne,
• Rehabilitacja ruchowa,
• Zajęcia na pływalni,
• Terapia psychologiczna,
• Wyjazdy na „Zieloną Szkołę” z rodzicami.
Wspomagamy Rodzinę w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem, edukacją i rehabilitacją dziecka.

W ramach oferty szkoły, uczestnicy korzystają ze smacznych posiłków własnej kuchni, imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych, ogrodu sensorycznego, placu zabaw oraz bezpłatnego dowozu do szkoły.

Zapisy do Placówki prowadzone są w siedzibie szkoły przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 748 31 70.