Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 2
dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1, kształci młodzież:
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
• z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Nauka trwa 3 lata.
Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

I. Informacje ogólne:
W szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach. Kształcenie obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne. Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w specjalistycznych pracowniach szkolnych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w szkolnych pracowniach oraz u pracodawców pod opieką nauczycieli zawodu, w małych grupach. Zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach szkolnych przebiegają w warunkach zbliżonych do naturalnych. Polegają na uporządkowanym i systematycznym wykonywaniu czynności zawodowych, w wyniku których uczeń zdobywa umiejętności zawodowe, a jednocześnie uczestniczy w procesie wytwarzania odpowiedniego produktu w czasie zajęć realizowanych
u pracodawców. W Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego w Ośrodku Egzaminacyjnym w Placówce.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po pozytywnym złożeniu egzaminu - dyplom zawodowy, wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik, stolarz.

1. Kucharz.
Kucharz to osoba zawodowo zajmująca się przygotowywaniem potraw pochodzących
z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Umiejętności zawodowe mogą być także wykorzystane w codziennym, samodzielnym życiu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:

• przechowywania żywności,
• sporządzania potraw i napojów,
• wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Miejscem pracy kucharza najczęściej są:
• restauracje hotelowe,
• kawiarnie,
• stołówki szkolne i szpitalne,
• firmy cateringowe,
• bary szybkiej obsługi.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia w zawodzie kucharz odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej i na terenie szkolnej kuchni. Zajęcia praktyczne odbywają się również w kuchni hotelu Bristol w Rzeszowie - umożliwiają one przygotowanie się do pracy zawodowej. Warunki edukacji w naszej szkole pozwalają na zapoznanie się uczniów ze sprzętem i urządzeniami, którymi dysponują na co dzień restauracje, zatem absolwent naszej szkoły zdobywa wiedzę i umiejętności na miarę dobrze przygotowanego pracownika branży gastronomicznej.

2. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej .

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej to zawód przeznaczony dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kierunek kształcenia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikacji, umożliwia opanowanie wielu umiejętności przydatnych w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do prac pomocniczych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości,
• wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości,
• wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu hotelarskiego.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej znajdzie zatrudnienie w:
• obiektach hotelarskich różnego typu,
• zakładach gastronomicznych,
• firmach zajmujących się utrzymaniem porządku w różnych instytucjach
• firmach zajmujących się utrzymaniem zieleni.

3. Ogrodnik.

Praca w zawodzie ogrodnik polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno na świeżym powietrzu jak
i w obiektach zamkniętych, a także na utrzymaniu terenów zieleni. Ogrodnik może również być producentem warzyw, owoców, kwiatów, grzybów jadalnych uprawianych w szklarni lub w gruncie. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej, życia
w warunkach współczesnego świata oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Umiejętności te mogą być także wykorzystane w codziennym funkcjonowaniu osób posiadających gospodarstwo lub działkę.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: ORG.05 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie ogrodnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:

• wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw ogrodniczych i sprzedażą produktów ogrodniczych,
• zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, wykonywania dekoracji roślinnych.

Miejscem pracy ogrodnika najczęściej są:
• ogrodnicze przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe zajmujące się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych,
• gospodarstwa ogrodnicze ekologiczne,
• gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni,
• punkty sprzedaży materiału szkółkarskiego, sklepy ogrodnicze,
• własne indywidualne gospodarstwa ogrodnicze.

Zalety pracy w zawodzie ogrodnik:
• praca mało stresująca, zdrowa dla organizmu,
• wymagająca ruchu praca na świeżym powietrzu,
• praca bliskim kontakcie z przyrodą, naturą,
• praca w spokojnym trybie - promująca tryb życia „slow life”,
• praca blisko natury czyli uniknięcie spędzania kilkunastu godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu, bez elektronicznego szkodliwego smogu,
• praca pozwalająca na samorealizację i dająca satysfakcję z efektów.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia dydaktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie ogrodnik odbywają się w pracowni ogrodniczej oraz na działce dydaktycznej i szklarni na terenie Zespołu Szkół im. UNCEF w Rzeszowie.

4. Stolarz.

Stolarz to zawód z dużą przyszłością, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość rozwoju. Rosnący popyt na drewno i materiały drewnopochodne powoduje wzrost produkcji w sektorze drzewnym, co za tym idzie wzrost zatrudnienia w branży stolarskiej. Rozwój budownictwa mieszkaniowego powoduje duże zapotrzebowanie na nowe meble kuchenne, pokojowe i łazienkowe. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani na rynku pracy, cieszą się oni znajomością nowych technologii, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w branży stolarskiej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: DRM.04 Wytwarzanie wyrobów
z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
• wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
• wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Stolarz znajdzie zatrudnienie w:
• małych, średnich i dużych zakładach stolarskich,
• zakładach produkcji mebli,
• zakładach produkcji tworzyw drzewnych,
• zakładach przemysłu drzewnego (tartaki),
• możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia praktyczne odbywają się w stolarni znajdującej się na terenie szkoły. Pracownia wyposażona jest
w podstawowe narzędzia ręczne i obrabiarki, wykorzystywane w przemyśle drzewnym.


Wymagane dokumenty:
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
• zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• podanie, życiorys i dwa zdjęcia.