Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Historia naszej szkoły sięga roku 1938. Wtedy to pani Maria Nowak rozpoczęła starania o utworzenie szkoły w Rzeszowie. Lata wojny i okupacji przesunęły w czasie decyzję. Po wojnie w 1945 roku władze ustosunkowały się pozytywnie do ponownie złożonego wniosku.

Utworzono Szkołę Specjalną, a na stanowisko dyrektora powołano właśnie panią Marię Nowak. W roku szkolnym 1945/1946 rozpoczęła naukę jedna klasa licząca dwudziestu uczniów. Ze względu na brak bazy lokalowej dzieci uczyły się po południu w Szkole Podstawowej przy ul. Grunwaldzkiej. Przez następne lata nauka odbywała się także w Szkole Podstawowej im. Jachowicza przy ul. Szopena. 

Dopiero w roku szkolnym 1950/1951 Szkole Specjalnej przydzielono budynek przy ul. Moniuszki 10. Była to już właściwa baza szkoły, więc urządzono cztery pracownie, które miały służyć przysposobieniu zawodowemu uczniów ( pracownie krawiecka, szewska, introligatorska stolarska). Powoli szkoła rozrastała się zwiększając liczbę oddziałów.W 1962 roku zaczęto realizować program nauczania ośmioklasowej szkoły specjalnej.   Z biegiem czasu budynek przy ul. Moniuszki nie wystarczał do realizacji zadań dydaktycznych. 

W roku 1977 decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Marszałkowskiej 24 A. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w dniu 15 sierpnia 1979 roku powstał Zespół Szkół, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Po 35 latach pracy szkoły otwarto nowe klasy zawodowe o specjalnościach: dziewiarz, szewc obuwia ortopedycznego, tapicer samochodowy, stolarz oraz ślusarz. W tym czasie powstała także Izba Pamięci Narodowej. W skład szkoły od 1974 roku zostały włączone "klasy życia".
Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w dniu 11 lipca 1984 szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Specjalnych,w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Podstawowa z "klasami życia" oraz jedna "klasa życia" w Domu Pomocy Społecznejw Łące.
Dnia 25 maja 1995 roku nasza szkoła obchodziła uroczystość 50 lecia. W roku 1999 szkoła otrzymała pomieszczenia przy ul. Grunwaldzkiej od Państwa Faberów, gdzie urządzone zostały warsztaty szkolne dla klas z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym i znacznym. Od 12 października 2000 roku szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEFw Rzeszowie. Obecnie nasza szkoła mieści się przy byłym budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1.

 

ZS UNICEF ulotka DL ZMIANA ADRESU 3

Back to top