Szkoła Podstawowa Specjalna nr 20
dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Głównym zadaniem Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest edukacja i rewalidacja dzieci i młodzieży w 8-letnim cyklu kształcenia.

Oferta edukacyjna kierowana jest do uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzeniem, słabosłyszeniem.

Szkoła podstawowa to jeden z najważniejszych etapów edukacji, którego celem jest łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy dbając o ich harmonijny rozwój. Dyrekcja i grono pedagogiczne naszej szkoły dokłada wszelkich starań, aby okres nauki w szkole podstawowej stał się czasem niosącym jak najmniej stresów. Staramy się też,
by obfitował w liczne pozytywne doświadczenia, jak również rozwijał na miarę indywidualnych możliwości każdego dziecka.

W ośmioletniej Szkole Podstawowej kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

 • I etap edukacyjny: obejmujący klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna), w tym okresie największą uwagę przykładamy do udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, wyrównywania deficytów rozwojowych, jak również dążymy do stworzenia wartościowego środowiska wychowawczego. Zajęcia w poszczególnych klasach prowadzone są przez jednego nauczyciela - wychowawcę, którego wspomaga dodatkowa osoba - pomoc nauczyciela. Wyposażenie pracowni klas I-III jest dostosowane do potrzeb dzieci
  w młodszym wieku szkolnym. W sali znajduje się miejsce do nauki, zabawy i wypoczynku, kącik zabaw ruchowych
  i komputery z dostępem do Internetu,
 • II etap edukacyjny: obejmujący klasy IV – VIII - na tym etapie tworzymy odpowiednie warunki ułatwiające nabywanie wiedzy, uczenie się kreatywnego myślenia i rozwijanie własnej aktywności oraz budowanie systemu wartości. Wdrażamy ucznia do samodzielności i odpowiedzialności za podjęte działania. Nauczanie w klasach IV–VIII odbywa się w pracowniach: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-chemicznej, biologicznej, polonistycznej, matematycznej, historycznej, informatycznej, muzycznej i języka angielskiego, zajęć technicznych. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne oraz dostęp do Internetu.

Szkoła zapewnia bogatą ofertę różnorodnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijamy pasje
i zainteresowania naszych uczniów poprzez:

 • zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistów zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów.
  Są to min.: logopedia, terapia psychologiczna i pedagogiczna, terapia ręki, gimnastyka korekcyjna, terapia integracji sensorycznej, treningi umiejętności społecznych, treningi metodą Tomatisa, terapia autyzmu,

  EEG Biofeedback, muzykoterapia, arteterapia i sensoplastyka, rehabilitacja ruchowa i zajęcia korekcyjne na pływalni,
 • liczne koła zainteresowań (matematyczne, językowe, literackie, historyczne, komputerowe, plastyczne, recytatorskie), oraz zespoły artystyczne (taneczny, teatralny, chór szkolny),
 • bogaty program rekreacyjno-sportowy realizowany w ramach zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na sali gimnastycznej, siłowni i boisku szkolnym. Udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych oraz olimpiadach specjalnych. Dla chętnych organizujemy zajęcia w ramach Uczniowskiego Koła Sportowego oraz zajęcia na pływalni,
 • udział w życiu kulturalnym: organizujemy m.in. wyjścia do kina, teatru, muzeum; w szkole systematycznie odbywają się „Poranki muzyczne” prowadzone przez muzyków z rzeszowskiej filharmonii,
 • udział w życiu społecznym: organizujemy liczne bliższe i dalsze wycieczki szkolne, na które często wyjeżdżamy szkolnym autokarem,
 • opiekę pielęgniarki: w szkole działa gabinet higieny szkolnej,
 • świetlicę szkolną: która sprawuje opiekę nad uczniami w godz. od 6.30 do 16.30,
 • stołówkę z obiadami: uczniowie bezpłatnie otrzymują także owoce w ramach programu „Owoce w szkole” oraz mleko w ramach programu „Szklanka mleka”,
 • szkoła i teren wokół budynku są monitorowane.

Nauka w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera kończy się egzaminem w klasie VIII. Absolwent może kontynuować naukę 
w Branżowej Szkole I stopnia.

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 20
dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem

Oferta edukacyjna kierowana jest do uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
  z niepełnosprawnością sprzężoną – zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową, słabowidzeniem, słabosłyszeniem.

Przyjmujemy uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ośmioletniej Szkole Podstawowej kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

 • I etap edukacyjny: obejmujący klasy I – III edukacja wczesnoszkolna,
 • II etap edukacyjny: obejmujący klasy IV – VIII.

Uczniowie realizują obowiązek szkolny do czasu ukończenia 18 roku życia, przy czym każdy etap edukacyjny może zostać przedłużony. Decyzja o przedłużeniu okresu nauki jest podejmowana indywidualnie w odniesieniu
do każdego ucznia i stanowi wynik wnikliwej analizy jego potrzeb i specyfiki rozwoju.

Uczniowie realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych”.

Na każdym etapie edukacji podstawowym zadaniem naszej szkoły jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych uczniów. Podejmowane w tym zakresie działania ukierunkowane są głównie na poszerzanie możliwości porozumiewania się, a także na poszukiwanie sposobów komunikacji.

Działania zespołu specjalistów obejmują gromadzenie i uzupełnianie informacji dotyczących funkcjonowania uczniów w sferze psychologiczno – społecznej. Na podstawie analizy pozyskanych danych tworzymy szczegółową diagnozę, która wytycza oddziaływania edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne.

Ocenianie poziomu funkcjonowania i rzetelna analiza zachowania uczniów w sytuacjach życia codziennego
i sytuacjach trudnych, pozwala na wnikliwe poznanie naszych uczniów. Procedury te dokonywane są przez zespół wykwalifikowanych nauczycieli i terapeutów.

Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiera się na zintegrowanym wielospecjalistycznie, indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym
i realizowanym przez zespół nauczycieli
i specjalistów pracujących z uczniem w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice uczniów mają prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu dotyczących ich dziecka i realizacji
(w miarę możliwości) części indywidualnego programu edukacyjno- -terapeutycznego w domu. Wspieramy ich wysiłki w pracy z uczniem (zgodnie ze specyfiką rodziny, wyznawanymi przez nią wartościami i kultywowaną tradycją). W procesie oceny
i planowania działań uwzględniamy również głos ucznia, adekwatnie do jego możliwości.

Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne dobieramy w oparciu o kryterium ich przydatności w procesie osiągania założonych celów, ustalonych dla każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami poznawczymi
i psychofizycznymi. Zaczerpnięte z literatury pedagogicznej stosowane całościowo, fragmentarycznie bądź modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości uczniów:

 • Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się,
 • Metoda ośrodków pracy,
 • Gry i zabawy matematyczne E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Metoda edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metoda M. Montessori,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Metoda Aktywności M. i Ch. Knillów,
 • Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą A. Tomatisa,
 • Stymulacja metodą EEG Biofeedback.

Zapewnimy bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów: logopedię, terapię psychologiczną i pedagogiczną, terapię ręki, gimnastykę korekcyjną, terapię integracji sensorycznej, treningi umiejętności społecznych, terapię autyzmu, terapię Snoezelen, muzykoterapię, rehabilitację ruchową i zajęcia korekcyjne na pływalni. Organizujemy zajęcia z surdopedagogiem i tyflopedagogiem.

Potrzeby i możliwości uczniów są najważniejszym wyznacznikiem pracy edukacyjno-terapeutycznej:

 • uczniowie mają zapewnioną edukację, rewalidację i rehabilitację ze strony kadry pedagogicznej, przygotowanej do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: artystycznych
  i sportowych, imprezach środowiskowych i lokalnych, turnusach rehabilitacyjnych.

Utrzymujemy kontakty ze szkołami ogólnodostępnymi i placówkami szkolnictwa specjalnego
z województwa podkarpackiego i z Polski oraz aktywnie uczestniczymy w organizowanych konkursach,
w których nasi uczniowie zdobywają znaczące miejsca.

Szkoła i nauczyciele podejmują współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami życia publicznego –
Teatr MASKA, Wojewódzki i Osiedlowy Dom Kultury, oddział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, klub BOHEMA.

Absolwent szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym
z autyzmem jest wyposażony w wiadomości, umiejętności
i sprawności, które umożliwiają mu dalsze kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy.