TURNUSY

REHABILITACYJNO-USPRAWNIAJĄCE

ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ

 morze, plaża, wypoczynek, rehabilitacja

Jak co roku na przełomie maja i czerwca, szkoła organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjno – usprawniające.

Zawsze staramy się pomóc Państwu w załatwieniu związanych z tym formalności, chcemy jednak przedstawić na stronie najważniejsze wskazówki dotyczącą warunków, jakie należy spełnić aby uczestniczyć w turnusie.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego  PFRON przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności .

Głównym celem takiego turnusu dla osoby niepełnosprawnej nie jest tylko leczenie, ale szeroko rozumiana poprawa kondycji psychofizycznej pacjenta. Turnus zatem zawiera elementy wypoczynku, ćwiczenia i zabiegi lecznicze, ale także powinien stymulować rozwój psychiczny oraz rozwijać umiejętności społeczne. Podczas turnusu są organizowane różnorodne zajęcia, które mają pomóc osobie niepełnosprawnej lepiej funkcjonować.

Turnus rehabilitacyjny nie może być krótszy niż 14 dni. Dofinansowanie PFRON do turnusu rehabilitacyjnego może być przyznane osobie niepełnosprawnej raz w roku kalendarzowym. Turnus musi się odbyć w tym samym roku, w którym przyznano dofinansowanie.

 Jak uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego PFRON?

Pierwszą rzeczą jest złożenie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) wypełnionych formularzy :

  1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Taki druk można otrzymać w CPR, w siedzibach organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz znaleźć do pobrania w internecie.
  1. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Taki wniosek wypełnia lekarz, pod opieką którego pozostaje pacjent. We wniosku musi znaleźć się wskazanie lekarza, że niepełnosprawny powinien wyjechać na turnus z opiekunem, jeśli tylko istnieją do tego przesłanki. Będzie to bardzo istotne, ponieważ później będzie to podstawa do uzyskania ewentualnego dofinansowania pobytu opiekuna na turnusie.

    Wniosek wypełniony przez lekarza zachowuje ważność przez okres trzech miesięcy i w takim czasie musi zostać dostarczony do CPR.

 

  1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (lub kopię orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w zależności od posiadanego dokumentu.

Taki komplet dokumentów należy złożyć we właściwym Centrum Pomocy Rodzinie najlepiej w pierwszym tygodniu nowego roku kalendarzowego (istotna jest kolejność złożenia dokumentów):

 

  1. Osoby zamieszkujące w Rzeszowie komplet dokumentów składają :

 

MOPS Rzeszów

ul. Skubisza 4

35- 205 Rzeszów

tel. (17) 863 69 33

  1. Osoby zamieszkujące na terenie powiatu Rzeszowskiego komplet dokumentów składają:

PCPR Rzeszów

ul. Stefana Batorego 9

35-005 Rzeszów

tel. (17) 859 48 23

  1. Osoby zamieszkujące poza powiatem Rzeszowskim komplet dokumentów składają we właściwym dla siebie Urzędzie na terenie swojego powiatu.

Kto może wyjechać na turnus rehabilitacyjny z opiekunem?

Wyjazd z opiekunem przysługuje osobie, która ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), a także osobie niepełnosprawnej do ukończenia 16 roku życia. Aby było możliwe dofinansowanie pobytu opiekuna, przede wszystkim musi być zaznaczone wskazanie o jego obecności na turnusie we wniosku wypełnionym przez lekarza. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym może być osoba, która nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie rehabilitacyjnym, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opiekuna, ma ukończone 18 lat lub 16 lat w sytuacji, kiedy jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Po więcej szczegółowych informacji dotyczących wyjazdu w danym roku szkolnym zapraszamy do organizatora turnusu , opiekuna biblioteki szkolnej pani Barbary Kołcz.