Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu

Głównym zadaniem Szkoły Podstawowej Nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest edukacja i rewalidacja dzieci i młodzieży w 8-letnim cyklu kształcenia.

Oferta edukacyjna kierowana jest do uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzeniem, słabosłyszeniem.

Szkoła podstawowa to jeden z najważniejszych etapów edukacji, którego celem jest łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy dbając o ich harmonijny rozwój. Dyrekcja i grono pedagogiczne naszej szkoły dokłada wszelkich starań, aby okres nauki w szkole podstawowej stał się czasem niosącym jak najmniej stresów. Staramy się też, by obfitował w liczne pozytywne doświadczenia, jak również rozwijał na miarę indywidualnych możliwości każdego dziecka.

W ośmioletniej Szkole Podstawowej kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

 • I etap edukacyjny: obejmujący klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna), w tym okresie największą uwagę przykładamy do udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, wyrównywania deficytów rozwojowych, jak również dążymy do stworzenia wartościowego środowiska wychowawczego. Zajęcia w poszczególnych klasach prowadzone są przez jednego nauczyciela - wychowawcę, którego wspomaga dodatkowa osoba - pomoc nauczyciela. Wyposażenie pracowni klas I-III jest dostosowane do potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym. W sali znajduje się miejsce do nauki, zabawy i wypoczynku, kącik zabaw ruchowych i komputery z dostępem do Internetu,
 • II etap edukacyjny: obejmujący klasy IV – VIII - na tym etapie tworzymy odpowiednie warunki ułatwiające nabywanie wiedzy, uczenie się kreatywnego myślenia i rozwijanie własnej aktywności oraz budowanie systemu wartości. Wdrażamy ucznia do samodzielności i odpowiedzialności za podjęte działania. Nauczanie w klasach IV–VIII odbywa się w pracowniach: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-chemicznej, biologicznej, polonistycznej, matematycznej, historycznej, informatycznej, muzycznej i języka angielskiego, zajęć technicznych. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne oraz dostęp do Internetu.

Szkoła zapewnia bogatą ofertę różnorodnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijamy pasje
i zainteresowania naszych uczniów poprzez:

 • zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistów zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów.
  Są to min.: logopedia, terapia psychologiczna i pedagogiczna, terapia ręki, gimnastyka korekcyjna, terapia integracji sensorycznej, treningi umiejętności społecznych, treningi metodą Tomatisa, terapia autyzmu,
  EEG Biofeedback, muzykoterapia, arteterapia i sensoplastyka, rehabilitacja ruchowa i zajęcia korekcyjne na pływalni,
 • liczne koła zainteresowań (matematyczne, językowe, literackie, historyczne, komputerowe, plastyczne, recytatorskie), oraz zespoły artystyczne (taneczny, teatralny, chór szkolny),
 • bogaty program rekreacyjno-sportowy realizowany w ramach zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na sali gimnastycznej, siłowni i boisku szkolnym. Udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych oraz olimpiadach specjalnych. Dla chętnych organizujemy zajęcia w ramach Uczniowskiego Koła Sportowego oraz zajęcia na pływalni,
 • udział w życiu kulturalnym: organizujemy m.in. wyjścia do kina, teatru, muzeum; w szkole systematycznie odbywają się „Poranki muzyczne” prowadzone przez muzyków z rzeszowskiej filharmonii,
 • udział w życiu społecznym: organizujemy liczne bliższe i dalsze wycieczki szkolne, na które często wyjeżdżamy szkolnym autokarem,
 • opiekę pielęgniarki: w szkole działa gabinet higieny szkolnej,
 • świetlicę szkolną: która sprawuje opiekę nad uczniami w godz. od 6.30 do 16.30,
 • stołówkę z obiadami: uczniowie bezpłatnie otrzymują także owoce w ramach programu „Owoce w szkole” oraz mleko w ramach programu „Szklanka mleka”,
 • szkoła i teren wokół budynku są monitorowane.

Nauka w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu kończy się egzaminem w klasie VIII. Absolwent może kontynuować naukę  w Branżowej Szkole I stopnia.

 

5
3
1
2
4
1 2 3 4 5