Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem

Oferta edukacyjna kierowana jest do uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
  z niepełnosprawnością sprzężoną – zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową, słabowidzeniem, słabosłyszeniem.

Przyjmujemy uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ośmioletniej Szkole Podstawowej kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

 • I etap edukacyjny: obejmujący klasy I – III edukacja wczesnoszkolna,
 • II etap edukacyjny: obejmujący klasy IV – VIII.

Uczniowie realizują obowiązek szkolny do czasu ukończenia 18 roku życia, przy czym każdy etap edukacyjny może zostać przedłużony. Decyzja o przedłużeniu okresu nauki jest podejmowana indywidualnie w odniesieniu
do każdego ucznia i stanowi wynik wnikliwej analizy jego potrzeb i specyfiki rozwoju.

Na każdym etapie edukacji podstawowym zadaniem naszej szkoły jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych uczniów. Podejmowane w tym zakresie działania ukierunkowane są głównie na poszerzanie możliwości porozumiewania się, a także na poszukiwanie sposobów komunikacji.

Działania zespołu specjalistów obejmują gromadzenie i uzupełnianie informacji dotyczących funkcjonowania uczniów w sferze psychologiczno – społecznej. Na podstawie analizy pozyskanych danych tworzymy szczegółową diagnozę, która wytycza oddziaływania edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne.

Ocenianie poziomu funkcjonowania i rzetelna analiza zachowania uczniów w sytuacjach życia codziennego
i sytuacjach trudnych, pozwala na wnikliwe poznanie naszych uczniów. Procedury te dokonywane są przez zespół wykwalifikowanych nauczycieli i terapeutów.

Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiera się na zintegrowanym wielospecjalistycznie, indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym
i realizowanym przez zespół nauczycieli
i specjalistów pracujących z uczniem w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice uczniów mają prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu dotyczących ich dziecka i realizacji
(w miarę możliwości) części indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w domu. Wspieramy ich wysiłki w pracy z uczniem (zgodnie ze specyfiką rodziny, wyznawanymi przez nią wartościami i kultywowaną tradycją). W procesie oceny
i planowania działań uwzględniamy również głos ucznia, adekwatnie do jego możliwości.

Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne dobieramy w oparciu o kryterium ich przydatności w procesie osiągania założonych celów, ustalonych dla każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami poznawczymi
i psychofizycznymi. Zaczerpnięte z literatury pedagogicznej stosowane całościowo, fragmentarycznie bądź modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości uczniów:

 • Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się
 • Metoda ośrodków pracy
 • Gry i zabawy matematyczne E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metoda edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metoda M. Montessori
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda Aktywności M. i Ch. Knillów
 • Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą A. Tomatisa
 • Stymulacja metodą EEG Biofeedback

Zapewnimy bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów: logopedię, terapię psychologiczną i pedagogiczną, terapię ręki, gimnastykę korekcyjną, terapię integracji sensorycznej, treningi umiejętności społecznych, terapię autyzmu, terapię Snoezelen, muzykoterapię, rehabilitację ruchową i zajęcia korekcyjne na pływalni. Organizujemy zajęcia z surdopedagogiem i tyflopedagogiem.

Potrzeby i możliwości uczniów są najważniejszym wyznacznikiem pracy edukacyjno-terapeutycznej:

 • uczniowie mają zapewnioną edukację, rewalidację i rehabilitację ze strony kadry pedagogicznej, przygotowanej do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: artystycznych
  i sportowych, imprezach środowiskowych i lokalnych, turnusach rehabilitacyjnych.

Utrzymujemy kontakty ze szkołami ogólnodostępnymi i placówkami szkolnictwa specjalnego
z województwa podkarpackiego i z Polski oraz aktywnie uczestniczymy w organizowanych konkursach,
w których nasi uczniowie zdobywają znaczące miejsca.

Szkoła i nauczyciele podejmują współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami życia publicznego –
Teatr MASKA, Wojewódzki i Osiedlowy Dom Kultury, oddział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, klub BOHEMA.

Absolwent szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem jest wyposażony w wiadomości, umiejętności
i sprawności, które umożliwiają mu dalsze kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

IMG-5981
Ola
1 2