Terapia tyflopedagogiczna

Terapia tyflopedagogiczna kierowana jest do uczniów, którzy problemy wzrokowe mają od urodzenia lub bardzo wczesnego dzieciństwa oraz dla tych, których możliwości wzrokowe pogarszają się stopniowo lub też gwałtownie w wyniku urazów czy przebytych chorób lub zanikają całkowicie, osób,
u których stwierdzone są dysfunkcje w obszarze widzenia.

Zajęcia tyflologiczne wspomagają proces uczenia się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku. Podczas zajęć rozwijane są umiejętności wzrokowe, sprawność w zakresie korzystania z technik poprawiania jakości widzenia.

Celem nadrzędnym terapii tyflopedagogicznej jest określenie mocnych i słabych stron funkcjonowania wzrokowego danej osoby w stosunku do zróżnicowanych sytuacji zadaniowych w mniej lub bardziej znanym otoczeniu i przy zmiennych poziomach oświetlenia.

U dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju terapia tyflopedagogiczna rozwija umiejętność posługiwania się wzrokiem w ogóle. Dla uczniów starszych, priorytetem będzie rozwój i aktywizowanie tych wszystkich procesów percepcji, które umożliwiają pełne uczestnictwo
w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a także przygotują do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Rehabilitacja wzroku obejmuje stymulowanie widzenia, pobudzanie do patrzenia, rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych
z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia ), usprawnianie pamięci wzrokowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wzrokowo – słuchowej.

Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Prowadzone są w oparciu o indywidualnie przygotowany program terapeutyczny.