WOKRO - OFERTA
Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie
35-209 Rzeszów ul. Ofiar Katynia 1

działającego w ramach ogólnopolskiego projektu „ZA ŻYCIEM”.

Zadania ośrodka to:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
 
W ramach działalności ośrodka oferujemy szereg zajęć specjalistycznych prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę:

 • logopedia
 • komunikacja alternatywna
 • integracja sensoryczna
 • zajęcia z surdopedagogiem (dla dzieci z niedosłuchem)
 • Tomatis (Trening Uwagi Słuchowej)
 • zajęcia z tyflopedagogiem (dla dzieci słabo widzących i niewidomych)
 • terapia taktylna (terapia ręki)
 • Trening Umiejętności Prospołecznych
 • EEG Biofeedback
 • muzykoterapia
 • terapia autyzmu
 • rehabilitacja ruchowa NDT Bobath
 • terapia behawioralna
 
Prowadzimy także:

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia nauki pływania metodą Halliwick
oraz wiele innych form pracy z małym dzieckiem.

Nasi specjaliści posiadają uprawnienia do wykonywania wstępnej diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka testem KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego).

Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydana przez poradnię psychologiczno pedagogiczną lub zaświadczenie od lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością
 
WIODĄCY OŚRODEK
KOORDYNACYJNO –REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY
działający w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie
przyjmuje tylko dzieci z terenu miasta Rzeszowa.

telefon kontaktowy: 17 748-31-70

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78