WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

 

  • niesłyszących i niedosłyszących

  • niewidomych i niedowidzących

  • z autyzmem

  • z niepełnosprawnością intelektualną

  • z niepełnosprawnością ruchową

  • z afazją

  • z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom niepełnosprawności przez usprawnianie zaburzonych funkcji oraz pomoc w stwarzaniu jak najbardziej wspierających warunków najbliższego otoczenia dziecka. W ramach zajęć zapewniamy więc także wsparcie, konsultacje i porady dla rodziców dotyczące rehabilitacji dziecka w domu.

 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju tworzą specjaliści z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz różnych rodzajów niepełnosprawności. Terapeuci mają także kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych form pomocy, takich jak np.: Trening EEG Biofeedback, Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa, Metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg Jagody Cieszyńskiej, Psychostymulacyjna metoda „Dyna-Lingua”, Terapia taktylna wg S. Masgutowej, Systemowa Terapia Rodzin, Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych wg S. Masgutowej, Metoda PNF, terapia integracji sensorycznej, terapia neuropsychologiczna i neurologopedyczna, alternatywne metody komunikacji.

 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są głównie w budynku Szkoły przy ul. Ofiar Katania oraz Marszałkowskiej, a w wyjątkowych przypadkach w domu dziecka. Szkoła dysponuje bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce co czyni naszą pracę atrakcyjną dla dziecka.

 

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest uzyskanie w:

 

  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /wymagany Wniosek do PPP oraz Zaświadczenie lekarza specjalisty o rodzaju niepełnosprawności/

  • lub innej Poradni Specjalistycznej /uprawnionej do wydawania takich dokumentów/

 

OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

 

Nasze długoletnie doświadczenia w pracy z dziećmi wskazują, że pomoc udzielana w ramach wczesnego wspomagania rozwoju często umożliwia naszym podopiecznym rozpoczęcie nauki w szkole ogólnodostępnej.

 
 
 
Do pobrania prezentacja o pracy naszych nauczycieli z Julką.
 
 
 
Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78