Profil absolwenta Szkoły Przysposabiającej

do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 

Kształcenie trwa 3 lata.

 

Dla każdego ucznia tworzy się indywidualny program edukacyjny.

 

Odrębna podstawa programowa jest realizowa­na w ramach: funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy, wy­chowania fizycznego, religii, zajęć kształtują­cych kreatywność, zajęć sportowych oraz zajęć rewalidacyjnych (10 godzin tygodniowo dla oddziału 6-8 osobowego).

 

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie uczą się wykonywania prac w następujących dziedzinach:

 •  

  wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich

 •  

  gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sprzątanie),

 •  

  prace ogrodnicze,

 •  

  elementy bukieciarstwa,

 •  

  proste prace biurowe, przyjmowanie telefonów,

 •  

  pomoc osobom starszym,

 •  

  elementy tkactwa i szycia ręcznego,

 •  

  sporządzanie i wydawanie posiłków,

 •  

  pakowanie różnych przedmiotów

 •  

  ceramika

 

Formy zajęć rewalidacyjnych są dobierane in­dywidualnie do potrzeb uczniów.

W celu nabywania praktycznych umiejętności związa­nych z pracą szkoła zapewnia uczniowi - zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami - zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i w DPS w Rzeszowie.

 

Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78