Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

 

Zespół Szkół im. UNICEF organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat (Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r.).
Przyjęcie dziecka do placówki odbywa się na podstawie:
 • Podania rodziców lub prawnych opiekunów do Dyrekcji Szkoły
 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych bądź zespołowych, wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
Udział w zajęciach uznaje się za spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
Placówka organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywające się w domach wychowanków, a także zajęcia zespołowe realizowane w Publicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym „Tęcza”. Liczba dzieci w zespole wynosi od 2 do 4.
 
Tygodniowy czas trwania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych to:
- 20 godzin ( 6 godzin dziennie) - w przypadku zajęć zespołowych,
- 10 godzin (nie więcej niż 4 godziny dziennie) - w przypadku zajęć indywidualnych. 
Godzina zajęć trwa 60 minut.
Zapewniamy opiekę od 06.30 do 16.30.
 
Głównymi celami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest:
- wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
- rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
- uzyskiwanie niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu.
 
Zajęcia realizuje się w oparciu o Indywidualny Program opracowany przez nauczycieli pracujących z dzieckiem przy współpracy z psychologiem. Uwzględnia on indywidualne możliwości i potrzeby dziecka oraz wskazania zawarte w orzeczeniu z poradni psychologiczno- pedagogicznej.
Wytyczone w programach cele realizowane są podczas zajęć, na których wychowankowie nabywają umiejętności z zakresu komunikacji z otoczeniem, samoobsługi, uspołecznienia, usprawniania ruchowego oraz  wielozmysłowego poznawania otoczenia.
W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę sprawują nauczyciele oligofrenopedagodzy, psycholodzy i specjaliści rewalidacji indywidualnej.
Wspieramy rozwój naszych wychowanków poprzez odpowiednio dobrane metody i techniki pracy:
 • Stymulacja Polisensoryczna
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Terapia wg M. i Ch. Knillów,
 • Terapia Integracji Sensorycznej,
 • Terapia Taktylna,
 • Terapia Ręki,
 • Dogoterapia,
 • Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • Alternatywne metody porozumiewania,
 • Behawioralne metody pracy,
 • Metoda Felicie Affolter,
 • Pedagogika zabawy,
 • Zajęcia muzyczno- rytmiczne,
 • Terapia zajęciowa,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Trening samoobsługi,
 • Techniki relaksacyjne,
 • Rehabilitacja ruchowa,
 • Zajęcia na pływalni,
 • Terapia psychologiczna,
 • Wyjazdy na „Zieloną Szkołę” z rodzicami.
Ważnym zadaniem Zespołu Szkół im. UNICEF jest wspomaganie Rodziny w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka.
W ramach oferty szkoły, dzieci i młodzież z zespołu rewalidacyjno- wychowawczego korzysta ze smacznych posiłków własnej kuchni, imprez i uroczystości szkolnych w placówce jak i poza, szkolnego ogrodu i placu zabaw, dojazdu busem do szkoły.
Zapisy do Placówki prowadzone są w siedzibie szkoły przy ul. Ofiar Katynia 1.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 748 31 70.


 
 
 
 
 
Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78