Od 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie  w zakresie tej kwalifikacji.
 
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z podstawowych form
działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
 
Szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe mogą organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą. 
 
Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie rozpoczął w roku szkolnym 2013/2014 prowadzenie kwalifikacyjnych  kursów zawodowych. 
Zespół Szkół im. UNICEF ma prawo organizować kursy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: 
  • Kucharz
  • Stolarz
  • Ogrodnik
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 
Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przygotowywani są do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na terenie ZS im. UNICEF w Rzeszowie i osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
 
Informacji o naborze na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe udziela Sekretariat Szkoły.
 
Prezentacja zawodu kucharz:
 
 
 
Prezentacja zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej:
 
 
 
 
 
Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78