Klasy dla uczniów z niepelnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością – autyzmem.
 
 
"Autyzm jest czymś, czego nie mogę widzieć.
Nie pozwala mi znaleźć i użyć moich własnych słów wtedy, gdy tego chcę.
Autyzm powoduje, że czuję wszystko na raz nie wiedząc co czuję.
Lub odcina mnie całkowicie od odczuwania czegokolwiek.
Autyzm powoduje, że słyszę słowa innych ludzi lecz nie jestem zdolna zrozumieć, co te słowa znaczą.”
                                                                                                                        
                                                                         Donna Williams
 
 
 

Autyzm wprowadza zmysły w błąd - ZmysłyHistoria

Klasy dla dzieci z autyzmem oraz z  z niepełnosprawnościa intelektualną powstały w naszej placówce we wrześniu 2002 roku z inicjatywy grupy rodziców, Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli.
Zostały utworzone jako odpowiedź na specyficzne potrzeby uczniów z autyzmem, których funkcjonowanie oraz wykorzystanie potencjału rozwojowego zależy od indywidualnego doboru treści kształcenia oraz form terapii.
Pierwszym miejscem w którym odbywała się nauka był budynek przy ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie. Tam w przyjaznej, niemal domowej atmosferze uczniowie stawiali swoje pierwsze kroki w karierze szkolnej. W następnych  latach w klasie pierwszej rozpoczynały naukę kolejne zespoły uczniów.
Nauczyciele poszerzali swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem  uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach oraz odwiedzając ośrodki dla dzieci autystycznych w różnych miejscach Polski. Niektórzy ukończyli  Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom przy fundacji Synapsis lub uczestniczyli w szkoleniach w ramach projektu „Autyzm - Akademia dla NGO’s - droga do aktywizacji społecznej i zawodowej”.
    Od 1 wrześniu 2004 roku zajęcia z uczniami z autyzmem realizowane są w budynku ZSO na ul. Ofiar Katynia 1. Zespoły klasowe liczą 3 - 4 osoby.

W chwili obecnej funkcjonują  oddziały klasowe :
Szkoły podstawowej
Gimnazjum

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zgodnie ze wskazaniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej rewalidacyjne:
Klasy 1 – 3 - kształcenie zintegrowane, religia, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, logopedia, Integracja Sensoryczna, dogoterapia, alternatywna komunikacja i inne.
Klasy 4 – 6  oraz klasy gimnazjum - funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, muzyka z rytmiką, religia,  logopedia, Integracja Sensoryczna, terapia Tomatisa, arteterapia i inne.
Praca z każdym z uczniów odbywa się według opracowanego przez Zespół Nauczycieli uczących w klasie Indywidualnego Programu  Edukacyjno – Terapeutycznego. Program zawiera treści opracowane  na podstawie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania  Ucznia oraz w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP - R lub AA - PEP Erica Schoplera.  Rodzice mają możliwość zapoznania się z programem, wniesienia swoich uwag. Wychowawca i terapeuci starają  się w miarę swoich możliwości odpowiadać na pytania rodziców, udzielać wskazówek do pracy domowej, szybko i skutecznie reagować i rozwiązywać pojawiające się problemy. Program  jest modyfikowany w miarę potrzeb.


Warunki  realizacji zajęć edukacyjnych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasi podopieczni uczą się w małych – 3 lub 4 osobowych zespołach klasowych – w specjalnie dla nich przystosowanych salach lekcyjnych (w budynku nie ma dzwonków, przerwy organizowane są stosownie do potrzeb uczniów, miejsce do nauki mieści się w oddzielnym pawilonie – na piętrze, budynek szkoły jest oddalony od centrum miasta). W otoczeniu szkoły jest dużo zieleni, park, dwa boiska szkolne.
 Lekcje z uczniami realizowane są w godz. od 8.00 – 16.05 (wg planu zajęć innego dla każdej klasy).
Uczniowie większość zajęć odbywają w budynku szkoły, jednocześnie jednak z uwagi na ich potrzeby poznawcze i kształtowanie umiejętności społecznych, pod opieką nauczycieli wychodzą również poza jej mury - uczestniczą w wielu spacerach, wyjściach w bliskie środowisko i wycieczkach w dalsze otoczenie (do parku w różnych porach roku, na wystawy do różnych instytucji kultury np. do WDK.
Nasi podopieczni biorą udział w licznych wycieczkach do pobliskich miejscowości np. do Skansenu w Kolbuszowej, do Markowej, Pstrągowej ale także zorganizowaliśmy dalsze wycieczki do Radwanowic i Krakowa, Bałtowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zamościa, Radecznicy, Zakopanego, Sandomierza, itp.
Nauczyciele organizują te formy zajęć w oparciu o obowiązującą „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z  z niepełnosprawnościa intelektualną umiarkowaną lub znacznyą” zgodnie z realizowana tematyką zajęć i potrzebami poznawczymi uczniów.
Uczniowie z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną biorą w miarę swoich możliwości czynny udział w życiu szkoły:
Aktywnie uczestniczą w szkolnych konkursach: (plastycznych np. na „Najładniej udekorowaną salę z okazji Świąt Bożego Narodzenia”, „ Owoce i warzywa źródłem zdrowia”, konkursie „ Zdrowe życie bez nałogów”,               „ Jan Paweł II przyjacielem dzieci ”; recytatorskich – „ Ale w koło jest wesoło – wiersze J. Brzechwy”; w konkursach frekwencji w szkole.
Występują w szkolnych uroczystościach oraz apelach – np. wystawiali Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka  oraz inscenizację „Podróż po krajach Europy” na uroczystości Dnia Mamy i Taty.
Uczniowie włączają się do organizowanych w szkole akcji zbierania surowców wtórnych – akcja „ Nakrętka”, „Łowcy baterii”, przynoszą karmę dla zwierząt ze schroniska „Kundelek”.
Biorą udział w szkolnych dyskotekach i zabawach.
Uczestniczą w wielu uroczystościach np. „Pasowania na ucznia klasy pierwszej”, „Pasowania na ucznia Gimnazjum”,  spotkaniach opłatkowych z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz spotkaniach przy „jajku” z okazji Świąt Wielkanocnych.opracowanie:
 
Beata Hamerla - beata.hamerla@zsunicef.pl
Marta Potępa  - marta.potepa@zsunicef.pl
Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78