ŚWIETLICA SZKOLNA


Informacje ogólne

Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6:30 do 16:30,
prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo oraz uczniów dojeżdżających do szkoły.
Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna karty zapisu dziecka do świetlicy.

Zasady korzystania z żywienia:

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.
Opłata za żywienie ucznia pobierana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
Rodzice uczniów mogą ubiegać się o bezpłatne obiady w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Cele i zadania świetlicy szkolnej
  • Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim potrzebującym uczniom w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju podopiecznych poprzez organizowanie różnorodnych zajęć świetlicowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
  • Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Różnorodność metod i form pracy podejmowanych w ramach działalności świetlicy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci, umożliwia im wypoczynek, rozrywkę oraz zapewnia działanie zgodne z własnymi zainteresowaniami w warunkach bezpiecznego, przyjaznego klimatu.

 

 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78