POMOC PSYCHOLOGICZNA W SZKOLE

 

Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczną. W ramach wsparcia psychologicznego prowadzone są indywidualne spotkania z uczniami oraz zajęcia grupowe w klasach, porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli a także tematyczne spotkania dla rodziców z różnymi specjalistami.

Na wniosek rodziców wykonywane są badania diagnostyczne uczniów dla potrzeb orzecznictwa o niepełnosprawności.

Psychologowie zatrudnieni w szkole pomagają uczniom: 

 • poznawać siebie (swoje mocne, dobre strony)

 • dobrze myśleć o sobie

 • wspierają w trudnych sytuacjach życiowych

 • rozwiązywać konflikty w sposób akceptowany społecznie

 • w nauce umiejętności społecznych potrzebnych w życiu

 • radzić sobie z emocjami i wyrażać je w sposób właściwy

 • stymulują rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy poprzez różnorodne formy pracy z uczniem (zajęcia grupowe, indywidualne, socjoterapia, realizacja programów profilaktycznych).

 

 

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOLE

 

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez współdziałanie z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

Ponadto pedagog szkolny:

 • dba o zapewnienie dzieciom i młodzieży różnorodnych form poradnictwa, konsultacji wsparcia w przeżywanych kryzysach emocjonalnych oraz radzeniu sobie z trudnościami w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym,

 • organizuje pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; informuje o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne,

 • wspiera mocne strony ucznia,

 • prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe mające m.in. na celu podniesienie umiejętności społecznych w zakresie komunikacji oraz budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • wsparcia w rozwiązywaniu trudności wychowawczych dotyczących  ich dziecka,

 • pomocy w kontaktach z odpowiednimi instytucjami, pomocy w zakresie pisania podań, wypełniania dokumentów, możliwości uzyskania pomocy przysługującej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom np. (udzielanie informacji na temat formalności związanych z ubieganiem się o orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności itp.)

 

Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78