I. Ofertę edukacyjną kierujemy do:

- uczniów z autyzmem i normą intelektualną (również z Zespołem Aspergera)

- uczniów z autyzmem i lekką niepełnosprawnością intelektualną,

- uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

- przyjmujemy także tych uczniów, u których zaburzenia są na tyle silne, iż utrudniają im naukę w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

  

II. Pracujemy z uczniami, którzy mają:

 - trudności w interakcjach społecznych /izolowanie, przekraczanie granic, nieumiejętność zawierania przyjaźni i budowania innych relacji/,

- problemy w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej /opóźniony i zaburzony rozwój mowy, echolalie, kłopoty z rozumieniem wypowiedzi, dosłowne interpretowanie treści, brak rozumienia żartów oraz stanów emocjonalnych ludzi/,

- zachowania stereotypowe, kompulsywne oraz problemy w odbiorze bodźców sensorycznych (wyjątkowe i w pełni pochłaniające zainteresowania, przywiązanie do sztywnych schematów, zachowań oraz planów, rytuały, wybiórczość pokarmowa, reagowanie złością na zmiany).

 

Nasze doświadczenia pokazują, że wsparcie uzyskane w szkole umożliwia zmniejszenie nasilenia trudności w funkcjonowaniu ucznia na tyle, by mógł on kontynuować naukę w systemie szkolnictwa ogólnodostępnego i radzić sobie w społeczeństwie.

 

 

III. W ZS im. UNICEF w Rzeszowie pracownicy szkoły:

 - posiadają, specjalistyczne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje

- potrafią radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów wynikającymi z autyzmu.

- współpracują z terapeutami Specjalistycznych Usług Opiekuńczych oraz innymi ośrodkami edukacyjnymi i terapeutycznymi.

- współpracują z Fundacją Synapsis

- korzystają  z doświadczeń polskich (konferencja – Problemy   systemowej pomocy uczniom z autyzmem i Zespołem Aspergera)  i zagranicznych (Szkoła Hillingdon Manor School w Londynie).

 

IV. Szkołą posiada bardzo dobrą bazę lokalową, odpowiadającą potrzebom dzieci z autyzmem.

Oferujemy specjalistyczne terapie w gabinetach rewalidacji indywidualnej:

- integracji sensorycznej,

- muzykoterapii,

- logopedii,

- terapii psychologicznej,

- terapii pedagogicznej,

- rehabilitacji ruchowej,

- treningu słuchowego Tomatis,

- Biofeedback,

- Sali Doświadczania Świata.

 

V. Organizacja pracy z uczniami:

- na wstępie edukacji dokonujemy wnikliwej diagnozy oraz opracowujemy plan wsparcia terapeutycznego i edukacyjnego dziecka (IPET)

- oprócz edukacji, pracujemy z dziećmi nad:

  • uporządkowaniem czasu i przestrzeni w strukturę zapewniającą przewidywalność i poczucie bezpieczeństwa,
  • samodzielnością, w tym także samoobsługą i higieną osobistą,
  • komunikacją funkcjonalną i tworzeniem właściwych relacji społecznych,
  • umiejętnościami społecznymi i włączaniem uczniów w grupy rówieśnicze.

 


 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78