Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie informuje, że przyjmuje zapisy do następujących typów szkół:

 
1. Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

2. Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

3. Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i autyzmem

4. Szkoły Branżowej I Stopnia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach: kucharz, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

5. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

6. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim (od 3 do 25 roku życia).

Terminy rekrutacji

Składanie podań do wszystkich typów szkół (wraz z aktualnym orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

do 23 czerwca

Wymagane dokumenty:

1. Podanie podpisane przez obydwojga rodziców (opiekunów prawnych)

2. Orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej

3. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie)

4. Karta zdrowia

5. Skrócony odpis aktu urodzenia

6. Opinia przedszkola / szkoły o uczniu

7. Poświadczona kserokopia arkusza ocen (nie dotyczy uczniów klasy I)

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada)

9. Skierowanie Starosty powiatowego (dotyczy uczniów zamieszkałych poza Rzeszowem)

 
Ponadto:

do Szkoły Branżowej I Stopnia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wymagane są:

1. Życiorys

2. Świadectwo ukończenia Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej

3. Zaświadczenie o wyniku egzaminu/sprawdzianu OKE

4. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie

5. Książeczka badań sanitarno- epidemiologicznych w zawodach kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrekcja Szkoły w godzinach pracy Szkoły.
Login
http://www.zsunicef.pl/pl/sekcja-narciarska-zs-ski-team
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78