Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczną. W ramach wsparcia psychologicznego prowadzone są indywidualne spotkania z uczniami oraz zajęcia grupowe w klasach, porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli a także tematyczne spotkania dla rodziców z różnymi specjalistami. Na wniosek rodziców wykonywane są badania diagnostyczne uczniów dla potrzeb orzecznictwa o niepełnosprawności.

Psychologowie zatrudnieni w szkole pomagają uczniom: 

 • poznawać siebie (swoje mocne, dobre strony)
 • dobrze myśleć o sobie
 • wspierają w trudnych sytuacjach życiowych
 • rozwiązywać konflikty w sposób akceptowany społecznie
 • w nauce umiejętności społecznych potrzebnych w życiu
 • radzić sobie z emocjami i wyrażać je w sposób właściwy
 • stymulują rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy poprzez różnorodne formy pracy z uczniem (zajęcia grupowe, indywidualne, socjoterapia, realizacja programów profilaktycznych).

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka poprzez współdziałanie z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

Ponadto pedagog szkolny:

 • dba o zapewnienie dzieciom i młodzieży różnorodnych form poradnictwa, konsultacji wsparcia w przeżywanych kryzysach emocjonalnych oraz radzeniu sobie z trudnościami w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym,
 • organizuje pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; informuje o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne,
 • wspiera mocne strony ucznia,
 • prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe mające m.in. na celu podniesienie umiejętności społecznych w zakresie komunikacji oraz budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • wsparcia w rozwiązywaniu trudności wychowawczych dotyczących  ich dziecka,
 • pomocy w kontaktach z odpowiednimi instytucjami, pomocy w zakresie pisania podań, wypełniania dokumentów, możliwości uzyskania pomocy przysługującej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom np. (udzielanie informacji na temat formalności związanych z ubieganiem się o orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności itp.)