Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Przyjmujemy dzieci, które posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Edukacja szkolna uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym przebiega w 4 etapach:
I etap edukacyjny – klasy I - III – nauczanie zintegrowane
II etap edukacyjny – klasy IV – VI – nauczanie blokowe
III etap edukacyjny – gimnazjum

IV etap edukacyjny - szkoła przysposabiająca do pracy


Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkole specjalnej jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:
18 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej
21 roku życia – w przypadku gimnazjum
23 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej


Uczniowie realizują obowiązek szkolny do czasu ukończenia 18 roku życia, przy czym każdy etap edukacyjny może zostać wydłużony. Decyzja o wydłużeniu okresu kształcenia jest podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego ucznia i stanowi wynik wnikliwej analizy jego potrzeb i specyfiki rozwoju.


Oferta programowa


Uczniowie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach”.
Na każdym etapie edukacji podstawowym zadaniem naszej szkoły jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów. Podejmowane w tym zakresie działania ukierunkowane są na poszerzanie możliwości porozumiewania się, a także na poszukiwanie sposobów komunikacji.
W toku realizacji zajęć uczniowie zapoznają się normami i zasadami panującymi w środowisku szkolnym i w społeczności lokalnej.
Działania zespołu specjalistów obejmują gromadzenie i uzupełnianie informacji dotyczących funkcjonowania uczniów w sferze psychologiczno – społecznej. Na podstawie analizy pozyskanych danych tworzy się szczegółową diagnozę, która wytycza oddziaływania edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne.
Ocenianie poziomu funkcjonowania i rzetelna analiza zachowania uczniów w sytuacjach życia codziennego i sytuacjach trudnych, pozwala na wnikliwe poznanie naszych wychowanków. Procedury te dokonywane są przez zespół wykwalifikowanych nauczycieli i terapeutów.

Realizowane przedmioty


Zgodnie z podstawą programową w szkole podstawowej prowadzone są następujące zajęcia:
A. zajęcia edukacyjne:
funkcjonowanie w środowisku
muzyka z rytmiką
plastyka
technika
wychowanie fizyczne
religia
B. rewalidacja indywidualna czyli blok zajęć wspomagających rozwój dziecka.


W klasach I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizowane są:
kształcenie zintegrowane, w skład którego wchodzą elementy funkcjonowania w środowisku, muzyki, wychowania fizycznego, techniki, plastyki, religia,zajęcia rewalidacyjne.
W klasach IV – VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym został wprowadzony podział na:
funkcjonowanie w środowisku – nauka czytania, pisania i liczenia w zakresie możliwym do osiągnięcia
muzyka z rytmiką – rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowych oraz uzdolnień muzycznych
plastyka –rozwijanie uzdolnień plastycznych
technika – kształcenie i rozwijanie praktycznych umiejętności wykonywania czynności technicznych
wychowanie fizyczne – rozwijanie sprawności psychofizycznej
religia
zajęcia rewalidacyjne
 

Liczebność klas


Zespoły klasowe zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem liczą od 6 do 8 uczniów.
W klasach młodszych nauczyciela w oddziaływaniach edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczych wspiera pomoc wychowawcy.
 

Stosowane metody


Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne dobierane są w oparciu o kryterium ich przydatności w procesie osiągania założonych celów, ustalonych dla każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami poznawczymi i psychofizycznymi. Zaczerpnięte z literatury pedagogicznej stosowane całościowo, fragmentarycznie bądź modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości uczniów:
metoda ośrodków pracy
gry i zabawy matematyczne E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
metoda edukacji przez ruch D. Dziamskiej
metoda Dobrego Startu
metoda M. Montessori
metoda Ruchu rozwijającego W. Sherborne
metoda Aktywności M.Ch. Knillów

Działania szkoły


Szkoła i nauczyciele podejmują współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami życia publicznego – Teatr MASKA, Wojewódzki i Osiedlowy Dom Kultury, odział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, klub BOHEMA.
Ściśle współpracują z opiekunami i rodzicami uczniów, informują na bieżąco o postępach ich dzieci oraz służą wszechstronną pomocą i radą.
Potrzeby i możliwości psycho – fizyczne uczniów są najważniejszym wyznacznikiem pracy edukacyjno-terapeutycznej:
dla każdego ucznia opracowuje się indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
uczniowie mają zapewnioną troskliwą i fachową opiekę ze strony kadry pedagogicznej, przygotowanej do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną,
dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: artystycznych i sportowych,
klasy wyjeżdżają na wycieczki, poznając Rzeszów, najbliższe miejscowości a także dalsze tereny Polski Południowo-Wschodniej,
co roku uczniowie wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne nad morze bądź w góry,
nasi podopieczni zdobywają znaczące miejsca w konkursach artystycznych i zawodach sportowych organizowanych na województwa podkarpackiego.


Utrzymujemy szerokie kontakty z innymi placówkami szkolnictwa specjalnego z województwa podkarpackiego i z Polski. Organizowane konkursy, pokazy, festyny są okazją do wspólnej zabawy oraz rywalizacji na różnych polach.

Back to top