Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła Branżowa I stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1 przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 
I. Informacje ogólne: W szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach. Kształcenie zawodowe obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne. Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w specjalistycznych pracowniach szkolnych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w szkolnych pracowniach oraz u pracodawców pod opieką nauczycieli zawodu, w małych grupach. Zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach szkolnych przebiegają w warunkach zbliżonych do naturalnych i polegają na uporządkowanym i systematycznym wykonywaniu czynności zawodowych, w wyniku których uczeń zdobywa umiejętności zawodowe, a jednocześnie uczestniczy w procesie wytwarzania odpowiedniego produktu w czasie zajęć realizowanych u pracodawców. Absolwent Szkoły Branżowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po pozytywnym złożeniu egzaminu - Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

II. Szkoła kształci w zawodach:
 
1. Kucharz – nauka trwa 3 lata.

1. Kucharz to osoba zawodowo zajmująca się przygotowywaniem  potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

3. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie  kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

4. Miejscem pracy kucharza najczęściej są:
•    restauracje hotelowe,
•    kawiarnie,
•    stołówki szkolne i szpitalne,
•    firmy cateringowe,
•    bary szybkiej obsługi.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zawód kucharz jest kształcony w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej i na terenie szkolnej kuchni. Zajęcia praktyczne odbywają się również w kuchni hotelu Bristol w Rzeszowie - umożliwiają one przygotowanie się do pracy zawodowej. Warunki edukacji w naszej szkole pozwolą na zapoznanie ze sprzętem i urządzeniami, którymi dysponują na co dzień restauracje, zatem absolwent naszej szkoły zdobędzie wiedzę i umiejętności na miarę dobrze przygotowanego pracownika branży gastronomicznej.

2. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - nauka trwa 3 lata

1. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej to zawód przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kierunek kształcenia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikacji, umożliwia opanowanie wielu umiejętności przydatnych w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do prac pomocniczych.

2. Informacja dodatkowa
Od roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie będzie możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,  w związku z uruchomieniem Ośrodka Egzaminacyjnego.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

4. Sylwetka absolwenta 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 
a) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
b) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
c) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
d) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
e) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu hotelarskiego.

5. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  znajdzie zatrudnienie w:
a) Obiektach hotelarskich różnego typu,
b) Zakładach gastronomicznych,
c) Firmach zajmujących się utrzymaniem porządku w różnych instytucjach,
d) Firmach zajmujących się utrzymaniem zieleni.


3. Ogrodnik – nauka zawodu trwa 3 lata.

1.Praca w zawodzie ogrodnik polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno na świeżym powietrzu jak i w obiektach zamkniętych, a także na utrzymaniu terenów zieleni. Ogrodnik może również być producentem warzyw, owoców, kwiatów, grzybów jadalnych uprawianych w szklarni lub na polu. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej, życia w warunkach współczesnego świata oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
L.05  – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

3. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie  ogrodnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw ogrodniczych, zbioru, przechowywania produktów ogrodniczych, przygotowania do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, wykonywania dekoracji roślinnych.

4. Miejscem pracy ogrodnika najczęściej są:
ogrodnicze przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe zajmujące się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni, punkty sprzedaży materiału szkółkarskiego, sklepy ogrodnicze, własne indywidualne gospodarstwa ogrodnicze.

Zalety pracy w zawodzie ogrodnik:
  • praca mało stresująca, zdrowa dla organizmu,
  • wymagająca ruchu praca na świeżym powietrzu,
  • praca w spokojnym trybie - promująca tryb życia „slow life”,
  • praca blisko natury czyli uniknięcie spędzania kilkunastu godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu, bez elektronicznego szkodliwego smogu,
  • praca pozwalająca na samorealizację i dająca satysfakcję z efektów.
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia dydaktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie ogrodnik odbywają się w pracowni ogrodniczej oraz na działce dydaktycznej i szklarni na terenie Zespołu Szkół im. UNCEF w Rzeszowie.

4. Stolarz – nauka zawodu trwa 3 lata.

1. Stolarz to zawód z dużą przyszłością, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość rozwoju. Rosnący popyt na drewno i materiały drewnopochodne powoduje wzrost produkcji w sektorze drzewnym, co za tym idzie wzrost zatrudnienia w branży stolarskiej. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani na rynku pracy, cieszą się oni znajomością nowych technologii, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w branży stolarskiej.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
• AU.15 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich

3. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
b) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
c) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

4. Stolarz znajdzie zatrudnienie w:
a) małych, średnich i dużych zakładach stolarskich,
b) zakładach produkcji mebli,
c) zakładach produkcji tworzyw drzewnych,
d) zakładach przemysłu drzewnego (tartaki),
e) możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia praktyczne odbywają się w stolarni znajdującej się na terenie szkoły. Pracownia wyposażona jest w podstawowe narzędzia ręczne i obrabiarki, wykorzystywane w przemyśle drzewnym.
 
Wymagane dokumenty:
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • Podanie, życiorys i dwa zdjęcia.

Back to top