Witamy na stronie internetowej naszej szkoły

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Zespół Szkół im. UNICEF organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat (Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r.).

Przyjęcie dziecka do placówki odbywa się na podstawie:

 • Podania rodziców lub prawnych opiekunów do Dyrekcji Szkoły
 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych bądź zespołowych, wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Udział w zajęciach uznaje się za spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Placówka organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywające się w domach wychowanków, a także zajęcia zespołowe realizowane w Publicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym „Tęcza”. Liczba dzieci w zespole wynosi od 2 do 4.

Tygodniowy czas trwania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych to:

- 20 godzin ( 6 godzin dziennie) - w przypadku zajęć zespołowych,

- 10 godzin (nie więcej niż 4 godziny dziennie) - w przypadku zajęć indywidualnych. 

Godzina zajęć trwa 60 minut.

Zapewniamy opiekę od 06.30 do 16.30.

Głównymi celami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest:

- wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,

- rozwijanie zainteresowania otoczeniem,

- uzyskiwanie niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

Zajęcia realizuje się w oparciu o Indywidualny Program opracowany przez nauczycieli pracujących z dzieckiem przy współpracy z psychologiem. Uwzględnia on indywidualne możliwości i potrzeby dziecka oraz wskazania zawarte w orzeczeniu z poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Wytyczone w programach cele realizowane są podczas zajęć, na których wychowankowie nabywają umiejętności z zakresu komunikacji z otoczeniem, samoobsługi, uspołecznienia, usprawniania ruchowego oraz  wielozmysłowego poznawania otoczenia.

W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę sprawują nauczyciele oligofrenopedagodzy, psycholodzy i specjaliści rewalidacji indywidualnej.

Wspieramy rozwój naszych wychowanków poprzez odpowiednio dobrane metody i techniki pracy:

 • Stymulacja Polisensoryczna
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Terapia wg M. i Ch. Knillów,
 • Terapia Integracji Sensorycznej,
 • Terapia Taktylna,
 • Terapia Ręki,
 • Dogoterapia,
 • Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • Alternatywne metody porozumiewania,
 • Behawioralne metody pracy,
 • Metoda Felicie Affolter,
 • Pedagogika zabawy,
 • Zajęcia muzyczno- rytmiczne,
 • Terapia zajęciowa,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Trening samoobsługi,
 • Techniki relaksacyjne,
 • Rehabilitacja ruchowa,
 • Zajęcia na pływalni,
 • Terapia psychologiczna,
 • Wyjazdy na „Zieloną Szkołę” z rodzicami.

Ważnym zadaniem Zespołu Szkół im. UNICEF jest wspomaganie Rodziny w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka.

W ramach oferty szkoły, dzieci i młodzież z zespołu rewalidacyjno- wychowawczego korzysta ze smacznych posiłków własnej kuchni, imprez i uroczystości szkolnych w placówce jak i poza, szkolnego ogrodu i placu zabaw, dojazdu busem do szkoły.

Zapisy do Placówki prowadzone są w siedzibie szkoły przy ul. Ofiar Katynia 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 748 31 70.

Lidia Czyżowska

 

Ulotka

Back to top