Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Głównym zadaniem terapii ręki jest poprawa funkcjonowania motoryki małej, płynności ruchów dłoni, stymulowania czucia powierzchniowego, doskonaleniu chwytu.

W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na :
• wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych,
• stabilizacji obręczy barkowej,
• stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego,
• zwiększaniu zdolności manipulacyjnych dłoni,
• poprawie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• doskonaleniu chwytu,
• poprawie precyzyjnych ruchów rąk.

 

3
terapia ręki (2)
5
terapia ręki (3)
11
terapia ręki (4)
22
terapia ręki5
4
terapia ręki (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem

Oferta edukacyjna kierowana jest do uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
  z niepełnosprawnością sprzężoną – zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową, słabowidzeniem, słabosłyszeniem.

Przyjmujemy uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ośmioletniej Szkole Podstawowej kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

 • I etap edukacyjny: obejmujący klasy I – III edukacja wczesnoszkolna,
 • II etap edukacyjny: obejmujący klasy IV – VIII.

Uczniowie realizują obowiązek szkolny do czasu ukończenia 18 roku życia, przy czym każdy etap edukacyjny może zostać przedłużony. Decyzja o przedłużeniu okresu nauki jest podejmowana indywidualnie w odniesieniu
do każdego ucznia i stanowi wynik wnikliwej analizy jego potrzeb i specyfiki rozwoju.

Na każdym etapie edukacji podstawowym zadaniem naszej szkoły jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych uczniów. Podejmowane w tym zakresie działania ukierunkowane są głównie na poszerzanie możliwości porozumiewania się, a także na poszukiwanie sposobów komunikacji.

Działania zespołu specjalistów obejmują gromadzenie i uzupełnianie informacji dotyczących funkcjonowania uczniów w sferze psychologiczno – społecznej. Na podstawie analizy pozyskanych danych tworzymy szczegółową diagnozę, która wytycza oddziaływania edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne.

Ocenianie poziomu funkcjonowania i rzetelna analiza zachowania uczniów w sytuacjach życia codziennego
i sytuacjach trudnych, pozwala na wnikliwe poznanie naszych uczniów. Procedury te dokonywane są przez zespół wykwalifikowanych nauczycieli i terapeutów.

Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiera się na zintegrowanym wielospecjalistycznie, indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym
i realizowanym przez zespół nauczycieli
i specjalistów pracujących z uczniem w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice uczniów mają prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu dotyczących ich dziecka i realizacji
(w miarę możliwości) części indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w domu. Wspieramy ich wysiłki w pracy z uczniem (zgodnie ze specyfiką rodziny, wyznawanymi przez nią wartościami i kultywowaną tradycją). W procesie oceny
i planowania działań uwzględniamy również głos ucznia, adekwatnie do jego możliwości.

Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne dobieramy w oparciu o kryterium ich przydatności w procesie osiągania założonych celów, ustalonych dla każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami poznawczymi
i psychofizycznymi. Zaczerpnięte z literatury pedagogicznej stosowane całościowo, fragmentarycznie bądź modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości uczniów:

 • Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się
 • Metoda ośrodków pracy
 • Gry i zabawy matematyczne E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metoda edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metoda M. Montessori
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda Aktywności M. i Ch. Knillów
 • Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą A. Tomatisa
 • Stymulacja metodą EEG Biofeedback

Zapewnimy bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów: logopedię, terapię psychologiczną i pedagogiczną, terapię ręki, gimnastykę korekcyjną, terapię integracji sensorycznej, treningi umiejętności społecznych, terapię autyzmu, terapię Snoezelen, muzykoterapię, rehabilitację ruchową i zajęcia korekcyjne na pływalni. Organizujemy zajęcia z surdopedagogiem i tyflopedagogiem.

Potrzeby i możliwości uczniów są najważniejszym wyznacznikiem pracy edukacyjno-terapeutycznej:

 • uczniowie mają zapewnioną edukację, rewalidację i rehabilitację ze strony kadry pedagogicznej, przygotowanej do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: artystycznych
  i sportowych, imprezach środowiskowych i lokalnych, turnusach rehabilitacyjnych.

Utrzymujemy kontakty ze szkołami ogólnodostępnymi i placówkami szkolnictwa specjalnego
z województwa podkarpackiego i z Polski oraz aktywnie uczestniczymy w organizowanych konkursach,
w których nasi uczniowie zdobywają znaczące miejsca.

Szkoła i nauczyciele podejmują współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami życia publicznego –
Teatr MASKA, Wojewódzki i Osiedlowy Dom Kultury, oddział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, klub BOHEMA.

Absolwent szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem jest wyposażony w wiadomości, umiejętności
i sprawności, które umożliwiają mu dalsze kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

IMG-5981
Ola
1 2

Stolarz.
Stolarz to zawód z dużą przyszłością, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość rozwoju. Rosnący popyt na drewno i materiały drewnopochodne powoduje wzrost produkcji w sektorze drzewnym, co za tym idzie wzrost zatrudnienia w branży stolarskiej. Rozwój budownictwa mieszkaniowego powoduje duże zapotrzebowanie na nowe meble kuchenne, pokojowe i łazienkowe. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani na rynku pracy, cieszą się oni znajomością nowych technologii, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w branży stolarskiej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: DRM.04 Wytwarzanie wyrobów
z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:

• wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
• wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
• wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Stolarz znajdzie zatrudnienie w:
• małych, średnich i dużych zakładach stolarskich,
• zakładach produkcji mebli,
• zakładach produkcji tworzyw drzewnych,
• zakładach przemysłu drzewnego (tartaki),
• możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia praktyczne odbywają się w stolarni znajdującej się na terenie szkoły. Pracownia wyposażona jest
w podstawowe narzędzia ręczne i obrabiarki, wykorzystywane w przemyśle drzewnym.

Wymagane dokumenty:
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
• zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• podanie, życiorys i dwa zdjęcia.

DSC04571
DSC04562
DSC04572
1
Previous Next
1 2 3 4

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu

Głównym zadaniem Szkoły Podstawowej Nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest edukacja i rewalidacja dzieci i młodzieży w 8-letnim cyklu kształcenia.

Oferta edukacyjna kierowana jest do uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzeniem, słabosłyszeniem.

Szkoła podstawowa to jeden z najważniejszych etapów edukacji, którego celem jest łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy dbając o ich harmonijny rozwój. Dyrekcja i grono pedagogiczne naszej szkoły dokłada wszelkich starań, aby okres nauki w szkole podstawowej stał się czasem niosącym jak najmniej stresów. Staramy się też, by obfitował w liczne pozytywne doświadczenia, jak również rozwijał na miarę indywidualnych możliwości każdego dziecka.

W ośmioletniej Szkole Podstawowej kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

 • I etap edukacyjny: obejmujący klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna), w tym okresie największą uwagę przykładamy do udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, wyrównywania deficytów rozwojowych, jak również dążymy do stworzenia wartościowego środowiska wychowawczego. Zajęcia w poszczególnych klasach prowadzone są przez jednego nauczyciela - wychowawcę, którego wspomaga dodatkowa osoba - pomoc nauczyciela. Wyposażenie pracowni klas I-III jest dostosowane do potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym. W sali znajduje się miejsce do nauki, zabawy i wypoczynku, kącik zabaw ruchowych i komputery z dostępem do Internetu,
 • II etap edukacyjny: obejmujący klasy IV – VIII - na tym etapie tworzymy odpowiednie warunki ułatwiające nabywanie wiedzy, uczenie się kreatywnego myślenia i rozwijanie własnej aktywności oraz budowanie systemu wartości. Wdrażamy ucznia do samodzielności i odpowiedzialności za podjęte działania. Nauczanie w klasach IV–VIII odbywa się w pracowniach: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-chemicznej, biologicznej, polonistycznej, matematycznej, historycznej, informatycznej, muzycznej i języka angielskiego, zajęć technicznych. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne oraz dostęp do Internetu.

Szkoła zapewnia bogatą ofertę różnorodnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijamy pasje
i zainteresowania naszych uczniów poprzez:

 • zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistów zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów.
  Są to min.: logopedia, terapia psychologiczna i pedagogiczna, terapia ręki, gimnastyka korekcyjna, terapia integracji sensorycznej, treningi umiejętności społecznych, treningi metodą Tomatisa, terapia autyzmu,
  EEG Biofeedback, muzykoterapia, arteterapia i sensoplastyka, rehabilitacja ruchowa i zajęcia korekcyjne na pływalni,
 • liczne koła zainteresowań (matematyczne, językowe, literackie, historyczne, komputerowe, plastyczne, recytatorskie), oraz zespoły artystyczne (taneczny, teatralny, chór szkolny),
 • bogaty program rekreacyjno-sportowy realizowany w ramach zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na sali gimnastycznej, siłowni i boisku szkolnym. Udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych oraz olimpiadach specjalnych. Dla chętnych organizujemy zajęcia w ramach Uczniowskiego Koła Sportowego oraz zajęcia na pływalni,
 • udział w życiu kulturalnym: organizujemy m.in. wyjścia do kina, teatru, muzeum; w szkole systematycznie odbywają się „Poranki muzyczne” prowadzone przez muzyków z rzeszowskiej filharmonii,
 • udział w życiu społecznym: organizujemy liczne bliższe i dalsze wycieczki szkolne, na które często wyjeżdżamy szkolnym autokarem,
 • opiekę pielęgniarki: w szkole działa gabinet higieny szkolnej,
 • świetlicę szkolną: która sprawuje opiekę nad uczniami w godz. od 6.30 do 16.30,
 • stołówkę z obiadami: uczniowie bezpłatnie otrzymują także owoce w ramach programu „Owoce w szkole” oraz mleko w ramach programu „Szklanka mleka”,
 • szkoła i teren wokół budynku są monitorowane.

Nauka w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu kończy się egzaminem w klasie VIII. Absolwent może kontynuować naukę  w Branżowej Szkole I stopnia.

 

5
3
1
2
4
1 2 3 4 5

Ogrodnik.
Praca w zawodzie ogrodnik polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno na świeżym powietrzu jak

i w obiektach zamkniętych, a także na utrzymaniu terenów zieleni. Ogrodnik może również być producentem warzyw, owoców, kwiatów, grzybów jadalnych uprawianych w szklarni lub w gruncie. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej, życia w warunkach współczesnego świata oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Umiejętności te mogą być także wykorzystane w codziennym funkcjonowaniu osób posiadających gospodarstwo lub działkę.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: ORG.05 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie ogrodnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:
• wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw ogrodniczych i sprzedażą produktów ogrodniczych,
• zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, wykonywania dekoracji roślinnych.

Miejscem pracy ogrodnika najczęściej są:
• ogrodnicze przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe zajmujące się uprawą warzyw, roślin sadowniczych
  i ozdobnych,

• gospodarstwa ogrodnicze ekologiczne,
• gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni,
• punkty sprzedaży materiału szkółkarskiego, sklepy ogrodnicze,
• własne indywidualne gospodarstwa ogrodnicze.

Zalety pracy w zawodzie ogrodnik:
• praca mało stresująca, zdrowa dla organizmu,
• wymagająca ruchu praca na świeżym powietrzu,
• praca bliskim kontakcie z przyrodą, naturą,
• praca w spokojnym trybie - promująca tryb życia „slow life”,
• praca blisko natury czyli uniknięcie spędzania kilkunastu godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu,
  bez elektronicznego szkodliwego smogu,

• praca pozwalająca na samorealizację i dająca satysfakcję z efektów.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia dydaktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie ogrodnik odbywają się w pracowni ogrodniczej oraz na działce dydaktycznej i szklarni na terenie Zespołu Szkół im. UNCEF w Rzeszowie.

ogrodnik (1)
ogrodnik (2)
1 2

Podkategorie