Terapia surdopedagogiczna

Celem zajęć terapii surdopedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka z wadą słuchu, doskonalenie umiejętności komunikacji, wzbogacanie słownictwa i poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Terapia obejmuje ćwiczenia rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny, koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową, pamięć i koncentrację uwagi słuchowej.

Podczas zajęć doskonalona jest sprawność artykulacyjna i umiejętność wypowiadania się. Przekazywanie wiedzy bazuje na pozostałych zmysłach,
w tym wzroku i dotyku. Niezwykle istotne jest bowiem wszechstronne stymulowanie rozwoju poznawczego mimo uszkodzonego słuchu.

Cele działań rewalidacyjnych:
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
• usprawnianie funkcji słuchowych,
• usprawnianie umiejętności grafomotorycznych,
• kompensowanie ubytku słuchu (usprawnianie umiejętności odczytywania mowy
  z ust, doskonalenie analizatora wzrokowego),
• doskonalenie umiejętności poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem,
• podwyższenie poczucia własnej wartości.

W planowaniu indywidualnego programu terapii uwzględniane są zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz bieżące potrzeby i możliwości dziecka.