W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uzyskania karty rowerowej.
Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 23.05.2024 o godz 10.00 w sali komputerowej.
Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 24 .05.2024 o godz 10.00 na sali gimnastycznej.
Chęć przystąpienia do egzaminu proszę zgłaszać do Pana Macieja Dziwisza.

 

Kto może uzyskać kartę rowerową?

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek (10 lat);

(17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę)

2)  wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Kto nie musi posiadać karty rowerowej?

Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym.

Egzamin dla szkoły podstawowej

1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:

1)  teoretycznej - uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;

2)  praktycznej - przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.

 • Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
 • Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 • Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
 • Pozytywny wynik egzaminu dla osób szkolonych uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

 

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNYCH HULAJNÓG

 

Egzamin składa się z:


Części teoretycznej – trwającej 35 minut. Test składa się z 25 pytań, polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej;


Części praktycznej – jazda rowerem po wyznaczonym torze oraz w miasteczku ruchu drogowego. Czas trwania tej części egzaminu wynosi do 10 minut.

 

                                          EGZAMIN PRAKTYCZNY

MIASTECZKO ROWEROWE

rower

 

Elementy, które będą oceniane:

 • ruszanie z miejsca
 • zmiana pasa ruchu (sygnalizacja wyciągniętą ręką)
 • ustąpienie pierwszeństwa
 • rozglądanie przy zmianie pasa ruchu i na skrzyżowaniu
 • zwolnienie przed przejściem dla pieszych (obserwacja przejścia)
 • dostosowanie się do znaków drogowych
 • opuszczanie skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda), sygnalizacja wyciągniętą ręką
 • zatrzymywanie się przed znakiem STOP
 • Zatrzymywanie się na sygnał gwizdkiem

 

 

TOR PRZESZKÓD

ZAWRACANIE W KWADRACIE

Kwadrat  o wymiarach: 2.5m x 2.5m

zawracanie

SLALOM

Odstępy po między pachołkami - długość roweru, boczne linie ograniczające - 1.5m od pachołków

slalom

ÓSEMKA

Większe koło 5m, mniejsze koło 2,8m

 

ósemka

 

 

KORYTARZ Z DESEK ORAZ ZATRZYMANIE W MIEJSCU

Rozstaw desek 12cm, na końcu znajduje się poprzeczka na klockach, przed którą należy się zatrzymać. Porzeczki nie wolno zrzucić.

korytarz

SPOSÓB WYPEŁNIENIA ARKUSZA ZALICZEŃ UCZNIA:

Arkusz zaliczeń należy wypełnić według poniższego wzoru. Rodzic lub prawny opiekun wypełnia arkusz tak jak pokazano we wzorze kolorem żółtym.

W rubryce pierwszej swój podpis składa nauczyciel - wychowawca klasy. W uwagach wpisuje brak zastrzeżeń do wydania karty rowerowej.

W rubryce drugiej swój podpis składa rodzic lub prawny opiekun ucznia. W uwagach wpisuje: Brak przeciwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.

Rodzic/prawny opiekun bierze całkowitą odpowiedzialność za dopuszczenie dziecka do karty rowerowej. Jest świadomy zdrowia swojego dziecka (fizycznego i psychicznego) i dopuszcza go do jazdy rowerem w trakcie szkolenia i egzaminu na kartę rowerową. Dopuszcza go do późniejszej jazdy rowerem w ruchu drogowym (w przypadku zdania egzaminu). Jeżeli rodzic ma wątpliwości co  do zdrowia własnego dziecka, musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dopuszczeniu dziecka do karty rowerowej.

Pozostałe rubryki uzupełnia egzaminator. Ostatnią rubrykę (Pomoc przedlekarska) uzupełnia pielęgniarka szkolna, która egzaminuje ucznia z wiadomości na temat pierwszej pomocy. Pytania może zadać egzaminator podczas testu teoretycznego na kartę rowerową.

Wypełnioną tak kartę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Link do pobrania arkusza zaliczeń  (kliknij):  arkusz_MEN-VI_28_KARTA_ROWEROWA.doc

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ

 ROWEROWĄ

 

Imię i nazwisko ucznia .................JAN NOWAK.....................................

Data urodzenia .................16.03.2010r........................... Klasa ....................6...........................

Szkoła ........ZESPÓŁ SZKÓŁ IM UNICEF    ............ Miejscowość .....RZESZÓW....

Adres ucznia ...............UL TWARDOWSKIEGO 4/12     35-302 RZESZÓW

Podpis rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób

Uwagi

1

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia

2

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie

karty rowerowej

Brak przeciwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.

3

Wiadomości teoretyczne

4

Obsługa techniczna roweru

5

Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego

6

Pomoc przedlekarska

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ............................................................................

                                                                                               DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                          ........................................................

                                                                                                          (pieczęć, podpis)

MEN – VI/28

DO PRZYGOTOWANIA SIĘ NA EGZAMIN Z KARTY ROWEROWEJ POLECAM STRONĘ INTERNETOWĄwww.brd.edu.pl

Niezbędne informacje do przygotowania się do egzaminu: pierwsza pomoc,  pojęcia podstawowe, przepisy dotyczące  ruchu pieszychruchu rowerzystybudowy roweru, znaki obowiązujące rowerzystę (pionowe i poziome), skrzyżowania (kierowanerównorzędneze znakami drogowymi oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym)przejazdy szynowe,  przekraczanie jezdniszczególna ostrożnośćsygnalizacja świetlnakierujący ruchemwłączanie się do ruchuzmiana pasa ruchuzmiana kierunku jazdywymijanieomijaniewyprzedzanieUTO-hulajnogi.  Polecam także materiały do poćwiczenia oraz testy na kartę rowerową