Klauzula informacyjna - RODO
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119 ) oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że:
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Placówki.

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie jest Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl.

3. Państwa dane będą przetwarzane przez  Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w celu realizacji zadań ustawowych określonych przepisami prawa. Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

4. Podanie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym.

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ściśle określonym zakresie do podmiotów lub organów na mocy przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane na mocy przepisów prawa oświatowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78