Prezydium Rady Rodziców - Aktualizacja

Skład Prezydium Rady Rodziców

powołanego w dniu 27.09.2017 r.:

W związku z daleko idącą ingerencją w pracę Rady Rodziców osób nie będących jej członkami przejawiającą się uniemożliwianiem przeprowadzania jej zebrań, wszyscy dotychczasowi członkowie Prezydium Rady Rodziców w lutym 2018r. zrezygnowali z pełnionych funkcji i członkostwa w Prezydium Rady Rodziców.

W świetle tego, że obecnie nie ma Prezydium RR, które wykonuje zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy jej zebraniami, to należy stwierdzić, iż na chwilę obecną w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie Rada Rodziców nie funkcjonuje. Zatem osoby będące członkami RR zainteresowanie zmianą tej sytuacji zachęcamy do działania.

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

powołanej w dniu 27.09.2017 r.

Marta Krupa

Lesław Barłowski

Dorota Magda


Login
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78