ZEBRANIE RADY RODZICÓW
 

Informujemy, że w dniu 22 stycznia (poniedziałek)

o godzinie 15:15 na stołówce szkolnej

odbędzie się Zebranie Rady Rodziców

Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

Zapraszamy na nie wszystkich przedstawicieli

klasowych Rady Rodziców.

 

Planowany porządek obrad tego zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

2. Ustalenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Głosowanie porządku obrad.

5. Dyskusja nad planem finansowym Szkoły oraz niezbędnymi zakupami na potrzeby jej funkcjonowania przed opiniowaniem budżetu.

6. Omówienie spraw bieżących.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie zebrania.

 

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78