Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1 przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-pedagogiczną. 

I. Informacje ogólne: W szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Kształcenie zawodowe obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe i praktyczną naukę zawodu. Nauka teorii zawodu odbywa się w specjalistycznych pracowniach szkolnych. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w warsztatach szkolnych oraz u pracodawców pod opieką nauczycieli zawodu, w małych grupach. Proces kształcenia praktycznego w warsztatach szkolnych przebiega w warunkach zbliżonych do naturalnych i polega na uporządkowanym i systematycznym wykonywaniu prac, w wyniku których uczeń zdobywa umiejętności zawodowe, a jednocześnie uczestniczy w procesie wytwarzania odpowiedniego produktu.
Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po pozytywnym złożeniu egzaminu - Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
 

II. Szkoła kształci w zawodach: 

1. Kucharz – nauka trwa 3 lata.

 

 • praktyki organizuje szkoła, realizowane są na terenie miasta Rzeszowa w nowocześnie wyposażonych kuchniach, prowadzących działalność gastronomiczną, pod opieką nauczyciela zawodu, w małych grupach.
 • absolwenci otrzymują pracę w zakładach gastronomicznych, dorywczo przy organizacji imprez /wesela, komunie itp./
 • uczniowie dodatkowo mają możliwość uczestniczenia w kursie kelnerskim. 

2. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - nauka trwa 3 lata.

 

 • praktyki organizuje szkoła, realizowane są w hotelach na terenie miasta Rzeszowa, w małych grupach, pod opieką nauczyciela zawodu.
 • absolwenci otrzymują pracę w hotelach, w zakładach gastronomicznych itp.

Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odbywa się wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego, jego ofertą, liczbą gości i ich wymagań;

Wykonuje:

 • prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych (posługuje się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym),
 • prace pomocnicze w kuchni (obróbka wstępna surowców, zaplecze magazynowe) i w sali konsumpcyjnej (prace porządkowe, nakrywanie stołów i zbieranie naczyń),
 • wykonuje prace gospodarcze (drobne naprawy i konserwacja urządzeń hotelowych, konserwacja bielizny pościelowej, stołowej, usługi pralnicze),
 • dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia (prace porządkowe, pielęgnacja trawników, klombów, kwietników i kwiatów doniczkowych).

 

Miejsce odbywania zajęć praktycznych:

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ZS im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 w pracowni hotelarskiej i gastronomicznej, oraz w hotelach: „Cztery Pory Roku” w Rudnej Małej i Horyzont przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie.  

 

3. Stolarz – nauka trwa 3 lata.

 • Praktyki organizuje szkoła w stolarni na terenie szkoły, oraz w zakładach pracy.
 • Uczniowie głównie przygotowywani są do produkcji mebli na zamówienie.
 • Absolwenci otrzymują prace w stolarniach produkujących meble. 

4. Ogrodnik – nauka trwa 3 lata 

 • Praktyki organizuje szkoła, realizowane są w pracowni ogrodniczej, na działce dydaktycznej oraz w szklarni.
 • Absolwenci otrzymują prace w gospodarstwach ogrodniczych, w punktach ogrodniczo-handlowych. 

 

5. Wymagane dokumenty: 

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • Podanie, życiorys i dwa zdjęcia.

 

 Prezentacje pomocne przy wyborze kierunku
 
Prezentacja zawódu kucharz
 
 
Zawód Pracownik obsługi hotelowej

Prezentacja zawodu stolarz 
 

Prezentacja zawodu ogrodnik
 

 

 
Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78