KWALIFIKACYNE KURSY ZAWODOWE

Od 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie  w zakresie tej kwalifikacji.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z podstawowych form

działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

 

Szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe mogą organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą.


Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie rozpoczął w roku szkolnym 2013/2014 prowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji T.1 – Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie wyodrębnionej w zawodzie pracownik  pomocniczy obsługi hotelowej 911205.  Kurs przeznaczony jest dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczestników kursu jest 20. Kurs trwa od września 2013 r. do kwietnia 2015 r. Słuchacze po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego mają prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu zapisane zostały w regulaminie.

Zespół Szkół im. UNICEF ma prawo organizować kursy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach:

 

  • Kucharz
  • Stolarz
  • Ogrodnik
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przygotowywani są do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na terenie ZS im. UNICEF w Rzeszowie i osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

Do tej pory odbyły się dwie edycje Kursu – po jednym w zawodach: kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Obecnie trwają kursy w zawodzie: kucharz i ogrodnik. Czekamy również na uruchomienie kolejnej edycji Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie: kucharz. Chętnych zapraszamy!
 

Prezentacja zawodu Pracownik obsługi hotelowej.

 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78