Szkoła Branżowa I stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1 przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 
I. Informacje ogólne: W szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach. Kształcenie zawodowe obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne. Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych  odbywa się w specjalistycznych pracowniach szkolnych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w szkolnych pracowniach oraz u pracodawców pod opieką nauczycieli zawodu, w małych grupach. Zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach szkolnych  przebiegają w warunkach zbliżonych do naturalnych i polegają na uporządkowanym i systematycznym wykonywaniu czynności zawodowych, w wyniku których uczeń zdobywa umiejętności zawodowe, a jednocześnie uczestniczy w procesie wytwarzania odpowiedniego produktu w czasie zajęć realizowanych u pracodawców. Absolwent Szkoły Branżowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po pozytywnym złożeniu egzaminu - Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie
 
 
II. Szkoła kształci w zawodach:
 
1. Kucharz – nauka trwa 3 lata.
 
 • praktyki organizuje szkoła, realizowane są na terenie miasta Rzeszowa w nowocześnie wyposażonych kuchniach, prowadzących działalność gastronomiczną, pod opieką nauczyciela zawodu, w małych grupach.
 • absolwenci otrzymują pracę w zakładach gastronomicznych, dorywczo przy organizacji imprez /wesela, komunie itp./
 • uczniowie dodatkowo mają możliwość uczestniczenia w kursie kelnerskim. 
  2. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - nauka trwa 3 lata. 
 
1. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej to zawód przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kierunek kształcenia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikacji, umożliwia opanowanie wielu umiejętności przydatnych w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do prac pomocniczych.
 
2. Informacja dodatkowa
 
Od roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie będzie możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,  w związku z uruchomieniem Ośrodka Egzaminacyjnego.
 
 
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 
a) Kwalifikacja 1: 
TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
 
 
4. Sylwetka absolwenta
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
2) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
4) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
5) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu hotelarskiego.
 
5. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  znajdzie zatrudnienie w:
a) Obiektach hotelarskich różnego typu,
b) Zakładach gastronomicznych,
c) Firmach zajmujących się utrzymaniem porządku w różnych instytucjach,
d) Firmach zajmujących się utrzymaniem zieleni.
 
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.


 
 

3. Stolarz – nauka trwa 3 lata.
 •  Praktyki organizuje szkoła w stolarni na terenie szkoły, oraz w zakładach pracy.
   
 •  Uczniowie głównie przygotowywani są do produkcji mebli na zamówienie.
   
 •  Absolwenci otrzymują prace w stolarniach produkujących meble. 
   

4. Ogrodnik – nauka trwa 3 lata  

 •  Praktyki organizuje szkoła, realizowane są w pracowni ogrodniczej, na działce dydaktycznej oraz w szklarni.
   
 •  Absolwenci otrzymują prace w gospodarstwach ogrodniczych, w punktach ogrodniczo-handlowych. 
   

 5. Wymagane dokumenty: 

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
   
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
   
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum,
   
 • Podanie, życiorys i dwa zdjęcia.
 
Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78