Szkoła Branżowa I stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1 przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 
I. Informacje ogólne: W szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach. Kształcenie zawodowe obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne. Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych  odbywa się w specjalistycznych pracowniach szkolnych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w szkolnych pracowniach oraz u pracodawców pod opieką nauczycieli zawodu, w małych grupach. Zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach szkolnych  przebiegają w warunkach zbliżonych do naturalnych i polegają na uporządkowanym i systematycznym wykonywaniu czynności zawodowych, w wyniku których uczeń zdobywa umiejętności zawodowe, a jednocześnie uczestniczy w procesie wytwarzania odpowiedniego produktu w czasie zajęć realizowanych u pracodawców. Absolwent Szkoły Branżowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po pozytywnym złożeniu egzaminu - Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie
 
II. Szkoła kształci w zawodach:
 
1. Kucharz – nauka trwa 3 lata.
 

1. Kucharz to osoba zawodowo zajmująca się przygotowywaniem  potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

 
2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
 
3. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie  kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • przechowywania żywności,
 • sporządzania potraw i napojów,
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
4. Miejscem pracy kucharza najczęściej są:
 • restauracje hotelowe,
 • kawiarnie,
 • stołówki szkolne i szpitalne,
 • firmy cateringowe,
 • bary szybkiej obsługi.
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zawód kucharz jest kształcony w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej i na terenie szkolnej kuchni. Zajęcia praktyczne odbywają się również w kuchni hotelu Bristol w Rzeszowie - umożliwiają one przygotowanie się do pracy zawodowej. Warunki edukacji w naszej szkole pozwolą na zapoznanie ze sprzętem i urządzeniami, którymi dysponują na co dzień restauracje, zatem absolwent naszej szkoły zdobędzie wiedzę i umiejętności na miarę dobrze przygotowanego pracownika branży gastronomicznej.
 
 
  2. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - nauka trwa 3 lata. 
 
1. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej to zawód przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kierunek kształcenia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikacji, umożliwia opanowanie wielu umiejętności przydatnych w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do prac pomocniczych.
 
2. Informacja dodatkowa  
Od roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie będzie możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,  w związku z uruchomieniem Ośrodka Egzaminacyjnego.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 
a) Kwalifikacja 1: 
 
TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
 
4. Sylwetka absolwenta  
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
2) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
4) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
5) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu hotelarskiego.
 
5. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  znajdzie zatrudnienie w:
a) Obiektach hotelarskich różnego typu,
b) Zakładach gastronomicznych,
c) Firmach zajmujących się utrzymaniem porządku w różnych instytucjach,
d) Firmach zajmujących się utrzymaniem zieleni.
 
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

 
 

3. Ogrodnik – nauka zawodu trwa 3 lata.

1.Praca w zawodzie ogrodnik polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno na świeżym powietrzu jak i w obiektach zamkniętych, a także
na utrzymaniu terenów zieleni. Ogrodnik może również być producentem warzyw, owoców, kwiatów, grzybów jadalnych uprawianych w szklarni lub na polu.
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej, życia w warunkach współczesnego świata oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

RL.05  – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  ogrodnik jest przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw ogrodniczych,
 • zbioru, przechowywania produktów ogrodniczych, przygotowania
 • do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych,
 • zakładania i pielęgnacji terenów zieleni,
 • wykonywania dekoracji roślinnych.
4. Miejscem pracy ogrodnika najczęściej są:
ogrodnicze przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe zajmujące się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni, punkty sprzedaży materiału szkółkarskiego, sklepy ogrodnicze, własne indywidualne gospodarstwa ogrodnicze.
 
Zalety pracy w zawodzie ogrodnik:
 • praca mało stresująca, zdrowa dla organizmu,
 • wymagająca ruchu praca na świeżym powietrzu,
 • praca w spokojnym trybie - promująca tryb życia „slow life”,
 • praca blisko natury czyli uniknięcie spędzania kilkunastu godzin
 • w klimatyzowanym pomieszczeniu, bez elektronicznego szkodliwego smogu,
 • praca pozwalająca na samorealizację i dająca satysfakcję z efektów. 
 
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia dydaktyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie ogrodnik odbywają się w pracowni ogrodniczej oraz na działce dydaktycznej
i szklarni na terenie Zespołu Szkół im. UNCEF w Rzeszowie.
 
Wymagane dokumenty:
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Podanie, życiorys i dwa zdjęcia
Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78