Szlakiem muzeów w Rzeszowie

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

Szlakiem muzeów w Rzeszowie

I. Założenia projektu: Kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym miasta poprzez zapoznanie z wybranymi instytucjami działającymi na rzecz kultury.

II. Cele projektu:

1. Zapoznanie uczniów z ofertą muzeów w Rzeszowie.

2. Propagowanie aktywnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym miasta.

3. Kształtowanie i bogacenie wiedzy o życiu i działalności ludzi w czasach przeszłych.

III. Miejsce i czas realizacji projektu: Rzeszów od września 2014 r. do stycznia 2015 r.

IV. Grupa objęta projektem: Uczniowie klas gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:1 BG, 2 BG, 2 CG, 2 DG.

V. Opiekunowie projektu: wychowawcy klas i nauczyciele plastyki

VI. Etapy realizacji projektu:

1. Sporządzenie i podpisanie umowy pomiędzy nauczycielami-opiekunami projektu a uczniami klas drugich gimnazjum. Kontrakt dotyczył sposobów realizacji projektu edukacyjnego.

2. Ustalenie placówek muzealnych, które zostaną zwiedzone.

3. Ułożenie harmonogramu wyjść do muzeów oraz zapewnienie transportu dla uczniów – busy szkolne.

4. Odwiedzanie wybranych muzeów i aktywne uczestniczenie w lekcjach muzealnych:

5. Robienie zdjęć do dokumentacji fotograficznej projektu.

6. Przygotowanie materiałów do podsumowania i zatwierdzenia projektu:

- Tablica z dokumentacją zdjęciową

- Prezentacja multimedialna

- Quiz w postaci prezentacji

- Tematyczna krzyżówka obrazkowa

 

VII. Przebieg podsumowania i publicznej prezentacji projektu. W dniu 21.01.2015 r. w obecności: rodziców, koleżanek i kolegów z klas
równoległych oraz Pani Dyrektor mgr Iwony Pałki nastąpiło podsumowanie projektuedukacyjnego.
Pokazano prezentację multimedialną, w której ukazano wszystkie wyjazdy domuzeów i odbyte tam lekcje muzealne.
Następnie uczestnicy projektu odpowiadali na pytania quizu, związane z projektem. Obejrzano ustawioną na korytarzu tablicę z dokumentacja zdjęciową. Wspólne rozwiązano hasła z krzyżówki obrazkowej.
Na koniec Pani Dyrektor mgr Iwona Pałka oficjalnie zaliczyła projekt Szlakiem muzeów w Rzeszowie jako zrealizowany w roku szkolnym 2014/2015 przez uczniów klas gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:1 BG, 2 BG, 2 CG, 2 DG.


Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78