MATEMATYKA INACZEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI - OPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE INNOWACJI PROGRAMOWEJ DO NAUCZANIA MATEMATYKI W ZS im. UNICEF w RZESZOWIE 

Szkoła uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauki matematyki w szkole specjalnej”. Pomysł na projekt powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach poddziałania 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt realizowany jest od 01.09.2009 i trwać będzie do 28.02.2014 r. W trosce o dobro naszych podopiecznych szkoła podjęła wysiłek poprawy jakości nauczania matematyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. Uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.

Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej.

Program Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli… ma na celu poprawę jakości kształcenia matematyki w Zespole Szkół im. UNICEF. Badania i analiza sprawdzianów oraz egzaminów z kilku poprzednich lat stwierdzają, że uczniowie mają szczególne trudności z opanowaniem niektórych kluczowych kompetencji matematycznych.
Są to:

 • czytanie ze zrozumieniem tekstów zawierających pojęcia matematyczne,
 • wykonywanie obliczeń w sytuacjach praktycznych,
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji,
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Uczniowie o obniżonej sprawności intelektualnej trudności mają również w zakresie:

 • analizy, syntezy, abstrahowania i wnioskowania,
 • mają zaburzenia orientacji i wyobraźni przestrzennej,
 • trudności powiązania nowej wiedzy z wcześniej posiadaną,
 • charakteryzuje ich zwolnione tempo pracy, gorsza samokontrola,
 • zaburzenia koncentracji uwagi

Tworząc innowacyjny program nauczania matematyki położono nacisk na doskonalenie umiejętności, które bardzo słabo wypadły podczas egzaminów zewnętrznych w latach ubiegłych, i na to jakie należy podjąć działania aby nasi absolwenci byli lepiej przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów życia codziennego.
W programie wykorzystano innowacyjne metody nauczania,oparte na aktywności poznawczej uczniów a dodatkowe zajęcia pozwolą na zastosowanie wiedzy w praktyce: wyjście do sklepu (liczenie pieniędzy), mierzenie odległości w terenie, obliczanie pól powierzchni.
Wzbogacimy naszą bazę dydaktyczną o dodatkowe pomoce naukowe i materiały do ćwiczeń/za ok.46tys.zł/. Chcemy aby zajęcia z matematyki były ciekawe i motywujące do nauki.
Nauczyciele przygotowali projekt finansowany ze środków europejskich, który pomoże skutecznej uczyć matematyki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Program będzie realizowany w szkole do czerwca 2013 roku. Już od września 2010.r. każda klasa ma dodatkową lekcję matematyki, a każdy z trzech terapeutów biorących udział
w projekcie do swojej dyspozycji otrzymał cztery godziny w tygodniu na dodatkową,
w większości przypadków indywidualną, pracę z uczniami.
Bo właśnie specjalistyczna terapia ma pomóc uczniom w przyswajaniu matematyki. Jej rodzaj ma być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów. Szkoła chce szczególnie korzystać z trzech nowoczesnych rodzajów terapii: prowadzonej metodą Tomatisa, Biofeedback i Integracji Sensorycznej.
Celem wszystkich działań jest uzyskanie przez naszych podopiecznych lepszych wyników na sprawdzianie i egzaminie oraz podniesienie ich kompetencji z matematyki.
Wierzymy, że nasze przedsięwzięcie przyniesie uczniom dużo korzyści i przyczyni się do ich rozwoju. Liczymy też na współpracę, i zainteresowanie ze strony rodziców, które będzie dodatkowo motywujące dla naszych podopiecznych.

Efekty uzyskane w związku z realizacją projektu

 • poprawa jakości kształcenia uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z przedmiotu matematyka w Zespole Szkół im UNICEF w Rzeszowie
 • przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z życia codziennego,
 • poprawa wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
 • umiejętność panowania nad emocjami, poprawa koncentracji, zwiększenie motywacji do nauki,
 • wzrost zainteresowania przedmiotem matematyka

Korzyści wynikające z realizacji projektu
Zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki. Są to m.in.:

 • tablice matematyczne dotyczące różnych działów matematyki;
 • gry planszowe: puzzle utrwalające mnożenie i dzielenie w zakresie 100, gra utrwalająca dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, „Mistrz mnożenia”, „Poznajemy godziny”, „Poczta”;
 • układanki Schubitrix ćwiczące umiejętności zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie, graficzne przedstawianie ułamków zwykłych, działania na ułamkach itp.;
 • modele zegarów i matę podłogową z zegarem;
 • modele brył geometrycznych i siatki brył;
 • tangramy;
 • tablicę z dziesiątkowym systemem pozycyjnym;
 • płyty multimedialne;
 • komputerowe gry edukacyjne.

W ubiegłym roku szkolnym zakupiono tablicę interaktywną, która umożliwia m. in. wyświetlanie prezentacji na dany temat, użytkowanie matematycznych gier edukacyjnych, pracę z konkretnym zadaniem, które jest wyświetlane na tablicy, korzystanie z matematycznych programów komputerowych podczas lekcji.

Zakupione pomoce okazały się dla uczniów atrakcyjne, dzieci chętnie z nich korzystają i łatwiej przyswajają sobie wiedzę w zakresie danego tematu lekcji.

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78