Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 
 
 
1. Wstęp
 
Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.
Zgodnie z art. 26 Prawa oświatowego następuje połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
Program obejmuje całościowe oddziaływania wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb uczniów – zarówno w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym.
Program wychowawczo – profilaktyczny został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 
 
2. Podstawa prawna:
 
◄ Konstytucja RP art. 72
◄ Konwencja o Prawach Dziecka art. 3
◄ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
◄ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 
3. Nowa definicja wychowaniawychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości:
» fizycznej – związanej z naturalnymi procesami rozwoju fizycznego, nabywaniem wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia,
» psychicznej /emocjonalnej i intelektualnej/– ukierunkowanej na osiągnięcie odpowiedzialności za siebie i swój stosunek do świata,
» społecznej – polegającej na nabywaniu umiejętności prawidłowego wywiązywania się z pełnionych ról społecznych i przygotowywania się do podejmowania nowych ról
 
» aksjologicznej /duchowej/ - obejmującej posiadanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości oraz poczucia sensu istnienia, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe)
 
 
4. Priorytety
 
 
I. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 (MEN, KO) odnoszące się do działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły:
 
» bezpieczeństwo w Internecie - odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych,
» wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
 
 
II. Priorytety dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018:
 
 
» promowanie wartości edukacji
» zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole
» wypracowanie modelu współpracy z rodzicami rozumianej jako współdecydowanie i współodpowiedzialność za to, co się dzieje w szkole.
 
5. Ewaluacja i modyfikacja programu – program poddawany jest ewaluacji. Ocena programu wychowawczo – profilaktycznego przeprowadzana jest raz w ciągu roku szkolnego. W zależności od wyników ewaluacji i potrzeb program może podlegać modyfikacji.
 
 
Sposoby i środki ewaluacji:
- analiza dokumentacji
- obserwacja i analiza zachowań uczniów,
- obserwacja postępów w nauce,
- frekwencja na zajęciach dydaktycznych.
 
Podsumowania dokonuje się nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku szkolnego, a wnioski wykorzystuje się do modyfikacji Programów Wychowawczo –      Profilaktycznych.
 
Poniżej znajdą Państwo odnośniki do programów wychowawczo-profilaktycznych poszczególnych typów szkół:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78