PROGRAMY POMOCOWE DLA UCZNIÓW

 

STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY ZA WYNIKI W NAUCE

 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

1.       Tworzy się Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce.

2.       Stypendium może być przyznane uczniom nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki. Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki w klasie IV.

3.       Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru.

 

Rozdział II. Kryterium przyznania stypendium

 

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a)       w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał wysoką średnią ocen, która została ustalona przez Komisję Stypendialną na dany rok szkolny,

b)       w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

c)       wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 

Rozdział III. Zasady i tryb przyznawania stypendium

 

1.       Wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu) wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej nie później niż 3 dni robocze po terminie posiedzenia Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji danego okresu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.       W przypadku absolwentów II klasy Liceum Uzupełniającego wniosek o przyznanie stypendium za drugi semestr należy składać po posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej, jednak nie później niż do 31 maja danego roku.

3.       Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosków do Komisji.

4.       Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.

5.       Informację o przyznanym stypendium, jego wysokości, terminie wypłaty Dyrektor Szkoły przekazuje rodzicom ucznia za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

 

Rozdział IV. Zasady i tryb działania Komisji Stypendialnej

 

1.       Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Stypendialną na dany rok szkolny.

2.       W skład Komisji powinno wchodzić co najmniej 5 osób, wybranych spośród nauczycieli i pedagogów szkolnych z wyłączeniem Dyrektora Szkoły.

3.       Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

a)      ustalenie średniej ocen po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,

b)      nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce,

c)      weryfikacja pod względem kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium i zaopiniowanie złożonych wniosków,

d)      sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium i przekazanie jej Dyrektorowi Szkoły,

e)      wyrażenie opinii w sprawie wysokości udzielanego stypendium.

4.       Decyzję o umieszczeniu uczniów na liście kwalifikacyjnej Komisja podejmuje większością głosów.

5.       Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, którego załącznikiem jest lista kwalifikacyjna, i przedkłada go Dyrektorowi Szkoły.

 

Rozdział V. Zasady wypłaty stypendium i jego wysokości

 

1.       Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego lub w kasie szkoły w terminie:

a)       za pierwszy semestr – nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego,

b)       za drugi semestr – nie później niż do 10 lipca danego roku szkolnego.

2.       Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3.       Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4.       Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

1.       Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

2.       W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 

Warunki:
Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
a) podstawowych (klasy IV – VI),
b) gimnazjalnych,
c) ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię albo etykę, do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej:
a) 5,60 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,
b) 5,40 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
c) 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium.

 

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego przez wojewódzką komisję konkursową na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
b) tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.), tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
c) tytuł laureata (zajęli miejsca od 1. do 3.) konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2011 r., Nr 224 poz. 1346), konkursu na szczeblu międzynarodowym odbywającego się poza granicami państwa,
d) tytuł laureata (zajęli miejsca od 1. do 3.) konkursu na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku członka reprezentacji szkoły lub zespołu artystycznego działającego w szkole, placówce lub instytucji na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

4) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.
W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

 

Szczegółowe informacje  na stronie: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia

 

STYPENDIUM SZKOLNE przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Rzeszowa, mają trudną sytuację materialną i rodzinną oraz dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 456 zł netto.

Wymagane dokumenty

•    wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów - dostępny u pedagoga szkolnego

•    zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

                Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składamy w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10 a, tel. 178754639 w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2014.

                Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki może dotyczyć m.in.:
- zakupu przyborów szkolnych związanych z zajęciami szkolnymi,
- zakupu stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji, tj.:
a) bluz sportowych, spodni sportowych, dresów, spodenek sportowych, szortów sportowych, koszulek sportowych, podkoszulków sportowych, getrów, kąpielówek, kostiumu pływackiego, czepka na basen, okularów pływackich,
b) obuwia sportowego: tenisówek, halówek, trampek, klapek na basen itd.

                Refundacji dokonuje się m.in. na podstawie przedłożonych faktur VAT oraz rachunków imiennych.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

ZASIŁEK SZKOLNY

                Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty
•    wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, dostępny u pedagoga szkolnego bądź na stronie internetowej: www.rzeszow.pl
•    dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

Miejsce złożenia dokumentów
Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a.

                Uczniowie spoza Rzeszowa starają się o stypendium szkolne bądź zasiłek szkolny w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA

                W ramach programu „Wyprawka szkolna” uczeń może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników.
                W tym celu należy zgromadzić następujące dokumenty:

a)       wniosek, który należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 8.09.2014 (poniedziałku);

(powyższy termin składania wniosków został przedłużony do 3.10.2014 (piątku)),

b)       oświadczenie o zakupie podręczników oraz rozliczenie,

c)       faktury VAT (wystawione imiennie na ucznia bądź rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) potwierdzające zakup podręczników,

d)       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Rodzice mogą się starać o dofinansowanie:

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

SZKOŁA PODSTAWOWA – I -0

SZKOŁA PODSTAWOWA – I - 175

SZKOŁA PODSTAWOWA - II-III- 192,50

SZKOŁA PODSTAWOWA - II-III – 192,50

SZKOŁA PODSTAWOWA  - IV – VI - 308

SZKOŁA PODSTAWOWA  - IV – VI – 192,50

GIMNAZJUM – 303,50

GIMNAZJUM – 192,50

SZKOŁA ZAWODOWA - 390

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY - 225

 

Uczniowie klas I – dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim otrzymują bezpłatny elementarz, przesłany do szkół przez MEN. Dodatkowo uczniowie klas I otrzymują podręczniki do języka angielskiego i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej z dotacji celowej.

 

BEZPŁATNE PRZEJAZDY ZTM

Ø  Uczniowie nie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności otrzymują w szkole białe legitymacje ZTM, które obowiązują na trasie: szkoła - dom i dom - szkoła

Ø  Natomiast rodzice uczniów posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) otrzymują legitymację zieloną w ZTM przy ul. Grottgera 22 na podstawie wymienionych załączników:
- 1 zdjęcia
- orzeczenia z komisji lekarskiej o niepełnosprawności - oryginał
- aktualnej legitymacji szkolnej

Ø  Uczniowie powyżej 16 roku życia mający znaczny stopień niepełnosprawności otrzymują zieloną legitymację w ZTM (dokumenty j.w.)

Ø  Zielona legitymacja uprawnia do bezpłatnych przejazdów na trasach po których kursuje rzeszowski ZTM

Ø  Uczniowie powyżej 18 r.ż. otrzymują zieloną legitymację ZTM na podstawie złożonych następujących dokumentów:
- 1 zdjęcia
- orzeczenia z komisji lekarskiej o znacznym stopniu niepełnosprawności - oryginał (nie potrzeba decyzji wydanej przez ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji)
- aktualnej legitymacji szkolnej.

PRZEJAZDY MKS

 

                Nie wszystkie trasy obsługuje rzeszowskie ZTM więc uczniowie mają możliwość korzystania z linii MKS.

                Uczniowie zamieszkali na terenie następujących gmin: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Trzebownisko a posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności mogą zakupić tzw. bilet socjalny na 360 dni w wysokości 10 zł.

Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78