I. Ofertę edukacyjną kierujemy do:

- uczniów z autyzmem i normą intelektualną (również z Zespołem Aspergera)

- uczniów z autyzmem i lekką niepełnosprawnością intelektualną,

- uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

- przyjmujemy także tych uczniów, u których zaburzenia są na tyle silne, iż utrudniają im naukę w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

  

II. Pracujemy z uczniami, którzy mają:

 - trudności w interakcjach społecznych /izolowanie, przekraczanie granic, nieumiejętność zawierania przyjaźni i budowania innych relacji/,

- problemy w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej /opóźniony i zaburzony rozwój mowy, echolalie, kłopoty z rozumieniem wypowiedzi, dosłowne interpretowanie treści, brak rozumienia żartów oraz stanów emocjonalnych ludzi/,

- zachowania stereotypowe, kompulsywne oraz problemy w odbiorze bodźców sensorycznych (wyjątkowe i w pełni pochłaniające zainteresowania, przywiązanie do sztywnych schematów, zachowań oraz planów, rytuały, wybiórczość pokarmowa, reagowanie złością na zmiany).

 

Nasze doświadczenia pokazują, że wsparcie uzyskane w szkole umożliwia zmniejszenie nasilenia trudności w funkcjonowaniu ucznia na tyle, by mógł on kontynuować naukę w systemie szkolnictwa ogólnodostępnego i radzić sobie w społeczeństwie.

 

 

III. W ZS im. UNICEF w Rzeszowie pracownicy szkoły:

 - posiadają, specjalistyczne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje

- potrafią radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów wynikającymi z autyzmu.

- współpracują z terapeutami Specjalistycznych Usług Opiekuńczych oraz innymi ośrodkami edukacyjnymi i terapeutycznymi.

- współpracują z Fundacją Synapsis

- korzystają  z doświadczeń polskich (konferencja – Problemy   systemowej pomocy uczniom z autyzmem i Zespołem Aspergera)  i zagranicznych (Szkoła Hillingdon Manor School w Londynie).

 

IV. Szkołą posiada bardzo dobrą bazę lokalową, odpowiadającą potrzebom dzieci z autyzmem.

Oferujemy specjalistyczne terapie w gabinetach rewalidacji indywidualnej:

- integracji sensorycznej,

- muzykoterapii,

- logopedii,

- terapii psychologicznej,

- terapii pedagogicznej,

- rehabilitacji ruchowej,

- treningu słuchowego Tomatis,

- Biofeedback,

- Sali Doświadczania Świata.

 

V. Organizacja pracy z uczniami:

- na wstępie edukacji dokonujemy wnikliwej diagnozy oraz opracowujemy plan wsparcia terapeutycznego i edukacyjnego dziecka (IPET)

- oprócz edukacji, pracujemy z dziećmi nad:

  • uporządkowaniem czasu i przestrzeni w strukturę zapewniającą przewidywalność i poczucie bezpieczeństwa,
  • samodzielnością, w tym także samoobsługą i higieną osobistą,
  • komunikacją funkcjonalną i tworzeniem właściwych relacji społecznych,
  • umiejętnościami społecznymi i włączaniem uczniów w grupy rówieśnicze.

 

VI. Aby zostać uczniem naszej szkoły należy:

 

- Link do szkoły- dokumentacja. /kliknij tutaj/

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie informuje, że przyjmuje zapisy do następujących typów szkół:

 

1.     Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

2.    Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

3.    Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i autyzmem

4.    Gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

5.    Gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

6.    Gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i autyzmem,

7.    Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach: kucharz, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

8.    Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9.    Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim (od 3 do 25 roku życia).

 

Terminy rekrutacji

Składanie podań do wszystkich typów szkół (wraz z aktualnym orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

do 23 czerwca

  

Wymagane dokumenty :

 

1.    Podanie podpisane przez obydwojga rodziców (opiekunów prawnych)

2.    Orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej .

3.    2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

4.    Karta zdrowia

5.    Skrócony odpis aktu urodzenia

6.    Opinia przedszkola/ szkoły o uczniu

7.    Poświadczona kserokopia arkusza ocen (nie dotyczy uczniów klasy I )

8.    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada)

9.    Skierowanie Starosty powiatowego (dotyczy uczniów zamieszkałych poza Rzeszowem)

 

ponadto

do gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wymagane są:

 

1.    Życiorys

2.    Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

3.    Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu OKE

  

do Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wymagane są:

 

1.    Życiorys

2.    Świadectwo ukończenia Gimnazjum

3.    Zaświadczenie o wyniku egzaminu OKE

4.    Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie

5.    Książeczka badań sanitarno- epidemiologicznych w zawodach kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrekcja Szkoły w godzinach pracy Szkoły.

 

 

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78